Kurz církevní hudby

Kurz církevní hudby

Akademický rok2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Senioři, veřejnost
Výukové cíle

Kurz chce poukázat na vybrané aspekty z oblasti vývoje a využití liturgické (církevní) hudby v hudební praxi a na význam hudby a zpěvu při liturgii.

Kurz předpokládá elementární znalost zvolené problematiky, ale pro jeho smysluplné absolvování není nutné se v ní široce orientovat.
Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do 12 hodin, ve kterých bude věnována pozornost následujícím okruhům témat. Ta jsou členěna v tříhodinových blocích. Všechna předložená témata budou obsahovat část teoretickou, která bude následně aplikována i při poslechových aktivitách.

  • Hudba, krása, Bůh.
  • Gregoriánský chorál – vývoj, notace, význam.
  • Mše – části mše a zhudebnění mešního ordinária v různých vývojových epochách.
  • Vybraní českobudějovičtí rodáci jako autoři liturgických skladeb – V. M. Jírovec, J. Štěpánovský, B. Jeremiáš ad.
  • Zhudebněné sekvence (Stabat Mater ad.) a žalmy v různých vývojových epochách.
  • Varhany jako liturgický nástroj – komentovaná prohlídka katedrálních a/nebo klášterních varhan
Forma a metody výuky Monologická (výklad). Rozbor díla tvůrčího charakteru. Poslechové aktivity a činnosti.
Doporučená literatura

CIKRLE, K., SEHNAL, J. Příručka pro varhaníky. Brno, 1999.

CIKRLE K., TÜRK W. Direktář pro varhaníky. Brno, 2005

SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

NAVRÁTIL, M. Dějiny hudby. Olomouc : Votobia, 2003.

KUNETKA, F. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. Olomouc: MC,1999.

ŠUPOL, P. Křesťan a hudba. Olomouc: Kartuziánské nakladatelství, 2008.
Lektorské zabezpečení

Mgr. Karel Ochozka

absolvent konzervatoře oboru chrámová hudba, katedrální varhaník, dirigent a sbormistr subjektů, které se zaměřují na interpretaci církevní hudby
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky

19.4., 26.4., 3.5., 10.5.  2018

Čtvrtky 9.00-11.30

Poplatek 400 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 15. 4. 2018
Odborný garant

Mgr. Karel Ochozka

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška Přihláška ke stažení
Zajímavosti

Více o lektorovi

Rozhovor s lektorem kurzu


MENU