Inovace v sociální ekonomice

Inovace v sociální ekonomice

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Pracovníci sociální sféry, pracovníci nestátní neziskových organizací, studenti TF JČU se zájmem o uvedenou problematiku.
Výukové cíle Seznámit účastníky se vztahem inovací – invencí – imitací v sociální ekonomice.  
Obsah kurzu * Vymezení sociální ekonomiky a její zájem
* Cílové skupiny sociální ekonomiky
* Nástroje a formy sociální ekonomiky se zaměřením na sociální podnikání a sociální zemědělství
* Inovační proces v sociálním podnikání
* Vztah invence – imitace – inovace 
Forma a metody výuky Přednáška, diskuse, odborná cvičení formou praktických příkladů.
Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 29.6.2019 (9:00 - 16:00)
Výuka bude probíhat na učebně č. 112.
Poplatek 650 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek 26.6.2019
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., e-mail: jsetek@ef.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU