Vánoční přání děkana Rudolfa Svobody

 „Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi.“ (Jer 23, 5)

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ (Žid 1, 1-2)

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, přátelé,

chtěl bych Vám všem poděkovat za uplynulý rok, který jsme společně strávili při práci a studiu na naší fakultě. Přeji Vám a Vašim milým vánoční pohodu a velikou radost z narozeného Spasitele Ježíše Krista. Na cestu do dalšího roku přeji pevné zdraví, výborné spolupracovníky a spolustudenty, pracovní a studijní úspěchy a hlavně blízkost Boha, který „zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (Lk 1, 79)

Váš

Rudolf Svoboda

děkan