Aktivity katedry

Otazníky kolem Jana Nepomuckého

 

Otazníky kolem středověku

 

Teologie v kostce

 

Otazníky Josefinismu

 

Otazníky Bílé hory

Otazníky kolem svatého Václava

 

Hříchy mládí, aneb co o sobě napsal Karel IV.

 

Sonda do cesty reformace, aneb od renesančního Říma k Martinu Lutherovi

 

Vzdělávací přednášky pro středoškoláky

Katedra teologických věd  TF JU v Českých Budějovicích nabízí středoškolákům soubor přednášek z dějepisu, českého jazyka i základů společenských věd.

Výukové přednášky jsou určeny zejména závěrečným ročníkům. Odborníci rádi navštíví studenty přímo ve škole v rámci výuky a představí studentům nabízená témata zajímavým způsobem. Přednáškami lze nahradit výklad látky či je považovat za zpestření výuky o nová témata, jsou bezplatné a zároveň slouží k prezentaci Jihočeské univerzity.

Téma přednášky bude stanoveno po dohodě s lektorem. Aktuálně například nabízíme:

Z dějepisu - 100. let výročí 1. světové války
Třetí válečný rok tzv. velké války  (prof. Martin Weis)
Zhroucení fronty na Východě, neomezená ponorková válka, vzpoury vojáků, vstup USA do války, vstup Řecka do války, boje u bran Svaté země, legendární špionka Mata Hari a její tragický osud


Rakousko – Uhersko ve víru války (prof. Martin Weis)
Nový císař, politická amnestie, obnova parlamentarismu, neúspěšné pokusy  uzavření míru (Sixtova aféra) zhroucení trhu s potravinami, výbuch muniční továrny v Plzni, manifest  českých spisovatelů

Češi proti Čechům (prof. Martin Weis)
Vznik legií v Rusku, bitva u Zborova aneb vznik legendy, sonda do tzv. legionářské literatury

Svatý stolec a velká válka (prof. Martin Weis)
Papež Pius X aneb „Vyřiďte císaři, že nemohu požehnat ani válce ani těm, kdo po ní touží. Já žehnám pouze míru.“  Mírový plán Benedikta XV z 1. srpna 1917, diplomatické aktivity papežského
stolce, strach z otevření tzv. Římské otázky

Bolševická revoluce v Rusku a počátky teroru (prof. Martin Weis)
Únorová revoluce a svržení cara, destabilizace stávajícího politického systému v Rusku a proces převzetí moci bolševiky tzv. velkou říjnovou socialistickou revolucí, Vladimír Iljič Lenin – život a dílo
Vyvraždění carské rodiny – fakta a otazníky, občanská válka v Rusku, role československých legií v občanské válce, bílý a rudý teror, křesťanští mučedníci bolševické revoluce.

Ze základů společenských věd, společenskovědního semináře


Svoboda vs. závislost (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.)
Svoboda vnější a vnitřní.  V čem svoboda spočívá? Je člověk věřící v Boha svobodný anebo závislý?

Křesťanství (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.)
Co je podstatou tohoto náboženství?  Jaký je křesťanský pohled na člověka a na svět? Dějiny a přítomný stav.

Opravdu víme, kdo je člověk? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)
Kapitoly z teologické antropologie

Proč nemá křesťanství problém s evolucí? (Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)
Kapitoly z teologie stvoření a evoluční biologie

Z českého jazyka
Starověké semitské jazyky (např. hebrejština) a písmo v naší kultuře (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)
Bible a její překlady do češtiny v dějinách (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)

 

Projekty:

GAČR 15-09797S „Jan Valerián Jirsík: život a teologické dílo“ (2015-2017)

  • hlavní řešitel: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
  • člen řešitelského týmu: prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.

Projekt je zaměřen na jednu z nejvýznamnějších postav českého náboženského života devatenáctého století Jana Valeriána Jirsíka (1798-1883). Jirsík se zapsal do dějin především jako teolog, čtvrtý českobudějovický biskup, podporovatel vzdělanosti a obhájce českých národních zájmů v národnostně smíšené habsburské monarchii své doby. Hlavním výstupem projektu bude monografie shrnující Jirsíkův život a teologické dílo ve společensko-kulturním kontextu jeho doby.

 

GAČR GA15-15894S „Etické aspekty předexilních Malých Proroků“.

  • hlavní řešitel: Adam Mackerle, Th.D.

Projekt vychází z pojetí starozákonních prorockých knih jako literárních děl, která jsou do značné míry nezávislá na starověkém prorockém fenoménu a která jsou součástí biblického kánonu. Právě jako literární texty skrývají tyto knihy silný etický potenciál. Projekt se v tomto smyslu zaměřuje na synchronní studium čtyř knih Malých proroků, konkrétně Ozeáše, Ámose, Micháše a Sofonjáše, a snaží se zjistit, jakým způsobem se tyto texty staví k otázce lidského chování, jeho cíli, motivacím a důsledkům. Důraz bude kladen i na jejich společné myšlenkové prvky, aby mohly být výsledky projektu přínosem pro studium biblické etiky obecně.

 

Bible bez hranic

Základním předpokladem pro pochopení biblických textů je překlad Bible do rodného jazyka. Rodným jazykem neslyšících v ČR je český znakový jazyk. Český jazyk je cizím jazykem. Bibli v českém jazyce nemohou neslyšící používat. V České republice běžně neprobíhají mše pro neslyšící, neexistují žádné materiály pro pastoraci neslyšících a výuku etiky a náboženství. 

Vydáním této Bible dojde nejen k rozšíření obecného přehledu (základ etiky a evropské kultury) této specifické skupiny čtenářů, přiblížení hlavní obsahové linie Písma svatého, ale také k základní nabídce křesťanství jako takového – s možností zvýšení kvality jejich života. Bible může sloužit nejen samotné cílové skupině, ale také pastorům, učitelům náboženství a etiky a občanské výchovy ve speciálních školách, v sociální a charitativní práci s cílovou skupinou. Projekt je určen nejen neslyšícím  = osoby s praktickou hluchotou - kvalifikovaný odhad uvádí 9000 uživatelů českého znakového jazyka, ale také tlumočníkům, učitelům, farářům, sociálním pracovníkům. Propojuje svět Neslyšících (věřících i nevěřících)  – jako jazykové a kulturní menšiny-  a svět slyšících. Všichni pracují dohromady a všichni jsou vzájemně obohacováni odlišným vnímáním a myšlením. Na projektu pracují: teologové, lingvisté, sociální pracovník, tlumočníci do českého znakového jazyka, neslyšící rodilí mluvčí, neslyšící programátor a grafici, neslyšící kameraman.

Jde o historicky první překlad biblických textů do českého znakového jazyka a zřejmě o světově první překlad  univerzitní půdě.

Další informace najdete na stránkách projektu.