Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta

Komunikace v obtížných situacích se zaměřením na osobu pacienta


Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Osoby pracující v pomáhajících profesích a další zájemci o tuto problematiku.
Výukové cíle Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření stávajících vědomostí a získání nových poznatků v oblasti komunikace v obtížných situacích a praktický nácvik komunikačních dovedností v obtížných situacích s přednostním zaměřením na osobu pacienta.
Obsah kurzu

Kurz sestává z pěti bloků:

1.) obecné zásady komunikace s pacientem, komunikace s pacienty se specifickými potřebami;

2.) komunikace s umírajícím pacientem a jeho blízkými;

3.) spirituální potřeby seniorů a komunikace s pacienty s demencí;

4.) pastorační doprovázení v obtížných situacích, spirituální rozměr krize;

5.) komunikace při mimořádných událostech.

Úvodní tři bloky jsou – kromě  obecných zásad komunikace s pacientem – věnovány komunikaci ve vybraných obtížných situacích, a to zejména s pacienty se specifickými potřebami, kterými se pro účely tohoto kurzu rozumí pacienti agresivní, úzkostní, depresivní a pacienti smyslově postižení, dále s pacienty těžce nemocnými a umírajícími a s pacienty s demencí. Ve čtvrtém bloku se účastníci kurzu seznámí s problematikou pastoračního doprovázení, práce s Biblí a vedení pastoračního rozhovoru v obtížných situacích. Pozornost je věnována rovněž spirituálnímu rozměru krize. Téma komunikace v obtížných situacích je dále rozšířeno o komunikaci při mimořádných událostech jako jsou živelní katastrofy, neštěstí a smrt v důsledku těchto událostí,  postupy prvních občanských pomocí a možnosti duchovní péče při mimořádných událostech. Součástí výukových bloků jsou i praktické ukázky, kazuistiky a nácvik komunikačních dovedností ve výše uvedených  obtížných situacích.  

Forma a metody výuky

Přednáška, praktická cvičení, diskuse

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána jednotlivými vyučujícími.
Lektorské zabezpečení Vyučující z TF, externisté
Rozsah kurzu 40 výukových hodin 
Termíny výuky 13. 1., 27.1., 3.2., 10.2., 21.4. 2018
Poplatek

2000 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 9
Příjem přihlášek do 5. 1. 2018
Odborný garant Mgr. et Mgr. Jana Maryšková, e-mail: marysj00@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU