Studium filosofie a religionistiky

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity lze studovat bakalářský obor Filosofie a religionistika a navazující magisterský obor Filosofie, obojí v prezenční (denní) formě studia.
V bakalářském studiu je možné studovat obor Filosofie (zajišťovaný Teologickou fakultou JU) také v rámci dvouoborového studia, v kombinaci s některým z oborů: Teologie (zajišťovaný Teologickou fakultou JU) Bohemistika, Historie nebo Estetika (zajišťované Filosofickou fakultou JU). Dvouoborové studium  probíhá v prezenční formě studia. V případě dvouoborového studia mezi Teologickou a Filosofickou fakultou spadají studenti na Teologickou fakultu JU a výuka probíhá na obou fakultách podle rozvrhu příslušných oborů.
Na Filosofické fakultě JU je možné studovat také jednooborový bakalářský obor Estetika, jehož absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Filosofie na naší fakultě.

Co je religionistika?
Religionistika je věda, která se zabývá studiem náboženství jako univerzálního projevu různých lidských kultur. Nerozhoduje o (ne)pravdivosti určitého náboženství, ale zkoumá ho, snaží se mu porozumět, pochopit jeho kulturně historický vývoj, politický, ekonomický a kulturní kontext a případně jej porovnávat s náboženstvími jinými. Všímá si toho, jak se navzájem ovlivňuje náboženství a společnost, ale také toho, jaký vliv má určité náboženské vyznání na individuální život člověka.

Co je filosofie?
Filosofie byla od počátku univerzitních studií pokládána za základ a východisko všech ostatních speciálních věd. I dnes, v době rostoucí specializace, nabízí filosofie solidní a seriózní základ především humanitního vzdělání včetně osvojení klasických jazyků a dějin filosofického myšlení. Filosofie představuje na jedné straně samostatnou vědní disciplínu, na druhé straně slouží ostatním oborům při jejich vymezování se, tříbení metod a hledání cílů.
Ať už si to člověk přiznává či nikoli, klade si velmi často filosofické otázky. To nejsou otázky nesmyslné nebo otázky, které nemají odpovědi. Jsou to otázky, na které nelze najít odpověď empiricky, ale přemýšlením a racionální argumentací. Filosofie proto není pouhá akademická disciplína pro vyvolené, ale životní nutnost pro každého. Na Teologické fakultě JU jsme proto přesvědčeni, že studium filosofie není ztracený podnik. Jsme přesvědčeni, že se jedná o nejlepší vklad do života. Naučíme vás, abyste si kladli otázky, a budeme se také snažit společně s vámi nalézat pravdivé odpovědi. Filosofa nepokládáme za kurátora v muzeu idejí, který oprašuje myšlenkové systémy, aby je mohl předvést jako historické exponáty. I při studiu dějin filosofie nám půjde o to ukázat, jak nám může staletá tradice filosofického tázání pomoci v nalézání pravdy. Filosofii na teologické fakultě spojujeme také s náboženskými a etickými aspekty lidského života. Nejde však o směs filosofie a teologie, ale o filosofické uchopení základních otázek, které ze všech těchto oblastí mohou plynout.

Najde filosof či religionista uplatnění?
Úspěšný absolvent bakalářského oboru Filosofie a religionistika má možnost pokračovat v dalším studiu na magisterském stupni (ať už na naší škole či jiných školách) nebo působit v praxi, a to především v oblastech, ve kterých je zapotřebí široký přehled, schopnost vnímat, interpretovat a analyzovat dílčí jevy v kontextu a souvislostech, znalost náboženských a kulturních specifik různých sociálních skupin a v dnešní době tolik potřebné hodnotové a etické zázemí. Úspěšní absolventi filosofie se v zahraničí umisťují mezi nejlepšími v testech verbální a logické inteligence. Na rozdíl od jiných oborů, kde si studenti osvojují předem dané studijní materiály zavedeným způsobem, se studenti filosofie učí během studia reflektovat a promýšlet samotnou metodu i smysl jakéhokoli svého počínání. Jinými slovy: přestože se studium filosofie může na první pohled jevit jako nevyužitelné či dokonce neužitečné, dobří studenti se, pokud chtějí, dokáží rychleji a úspěšněji než jiní zorientovat v mnoha dalších oblastech či příležitostech. Proto se zběhlost ve filosofii někdy označuje za “přenosnou pracovní schopnost”. Úspěšný absolvent našeho oboru je tedy všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní orientací v oblasti filosofie, etiky, religionistiky a teorii kultury, se solidní znalostí jednoho cizího jazyka včetně schopnosti odborného překladu. Klademe velký důraz na rozvoj samostatného a odpovědného kritického myšlení, základní orientaci v myšlenkových a hodnotových systémech různých světonázorů, kultur a náboženství a na vnímavost k ideovým, duchovním a etickým aspektům lidského života. To je specifickým rysem studia na Teologické fakultě JU.

Jak se připravit na přijímací zkoušky?
Podívejte se na studijní plán oboru (naleznete zde). Je vám jasné, jaké předměty vás v případě přijetí čekají? Shoduje se profil oboru s vaší představou? Zamyslete se nad tím, proč chcete vybraný obor studovat. Budete nám to umět vysvětlit a zdůvodnit? Co vás zaujalo v té či oné knize ze seznamu doporučené literatury

Zajímá vás, jak proběhly přijímací zkoušky v uplynulém roceOstatní formální náležitosti, které budete potřebovat, najdete na této webové stránce v sekci „Chci studovat na TF“.

Máte-li zájem o další informace, obraťte se na studijní oddělení nebo na garanta oboru:

  • studijní oddělení: (tel: +420 389 033 504; e-mail: studijni@tf.jcu.cz)
  • garant oboru: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)