Termíny a postup při odevzdání závěrečné práce

Termín odevzdání závěrečných prací je stanoven na 28. 3. 2018.


Závěrečné práce studenti odevzdávají sekretářkám katedry. Příslušnost ke katedře je dána příslušností vedoucího práce.

Každá sekretářka má na stránkách katedry, v sekci Lidé na katedře, vyvěšeny hodiny pro odevzdání závěrečných prací.

 

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce (vzor - opatření rekotora 156/2010), a podpis studenta; a
  • CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

 

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo Diplomový seminář 2 – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2017/2018 ze STAGu.
  • zda má student vyplněny ve STAGu příslušné údaje dle opatření rekotora 156/2010. (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).

 

MENU