Podmínky přijímacího řízení 2016/17

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/17 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

Číslo: 238/2015

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magister­ských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

Den otevřených dveří (informace pro zájemce o studium: 15. ledna 2016

Termín podání přihlášky ke studiu:

 • bakalářské a navazující magisterské studium:     do 31. března 2016
 • doktorské studium:     do 30. dubna 2016


Termín přijímacích zkoušek:            

 • bakalářské a navazující magisterské studium:     13. –17. června 2016
 • doktorské studium:     22. června 2016


Administrativní poplatek:                  500,– Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 6020104
specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce
 • Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky ke studiu; v případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího Bc. oboru se uhrazená částka nevrací.

 

Podání přihlášky:            elektronickou formou

Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské, magisterské a navazující magisterské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, ná­zvu studijního oboru a for­my studia (prezenční / kombinovaná) – v případě zájmu o více studijních oborů resp. forem studia je třeba vyplnit samostat­nou přihlášku pro každý obor resp. formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol); přihláška se považuje za platnou po spárování úhrady s příslušnou přihláškou;
 • pro bakalářské obory úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení(uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia);
 • pro navazující magisterské obory vlastní bakalářská práce, kterou uchazeč předloží u úst­ního pohovoru; uchazeči budou předkládat a prezentovat i ba­ka­lářskou práci nedokončenou, v ta­kové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijíma­cího řízení vyřazen; v přípa­dě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníková práce, významná seminární práce, portfolio apod.);
 • pro navazující magisterské obory úředně ověřená kopie dokladu o ukončení bakalář­ského studijního programu (diplomu), a to:

- pro obor Etika v sociální práci doklad (diplom) o ukončení bakalářského studia v programu Sociální práce nebo v příbuzných bakalářských studijních programech, které splňují kriteria Akreditační komise ČR pro posuzo¬vání oborů studia sociální práce (viz http://www.akreditacnikomise.cz/ attachments/221_pozadavky_ak_soc_prace.pdf);

-    pro obor Filozofie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu humanitního zaměření;

- pro obor Pedagogika volného času doklad (diplom) o ukončení bakalář-ského studia v programu Vychovatelství, Pedagogika, Specializace v pedagogice nebo jejich ekvivalentu (za ekvivalentní se považuje obor, jehož významnou součástí bylo studium pedagogiky a psychologie);

-    pro obor Teologie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii;

-    pro obor Teologie služby doklad (diplom) o ukončení bakalářského nebo magister­ského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo připra­vujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.);

-    pro obor Učitelství náboženství a etiky doklad (diplom) o ukončení bakalářského studia v oborech Teologie, Náboženská výchova a etika, Pastorační asistence nebo jejich ekvivalentu.

Vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru jako splnění jed­né z podmí­nek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magister­skému studijnímu oboru (viz výše) posuzuje garant oboru (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant oboru může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském oboru nesplňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti oborů do 13. 5. 2016.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magisterského oboru.

Uchazeči, kteří mají doklad o ukončení bakalář­ského studijního programu k dispozici, jej dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia.

 • Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování studijního pobytu v za­hraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní vý­sledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizo­váno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahraničí (viz odst. 8), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

 

Náležitosti požadované pro přijímací řízení k doktorské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, názvu studijního oboru a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
 • úředně ověřená kopie dokladu o ukončení magisterského diplomu, a to:

- pro obor Teologie z oboru Teologie, Pastorační asistence, Učitelství náboženství a etiky, příbuzných humanitních oborů nebo licenciátního diplomu z oboru Teologie;

- pro obor Filozofie z oboru Filozofie nebo příbuzných humanitních oborů;

 • dále uchazeči zašlou do 10. června 2016 na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin-nosti v oboru.


Maximální počet přijímaných studentů:

Studijní program studijní obor max. počet přijímaných

Prezenční bakalářské jednooborové studium:

Filozofie Filozofie a religionistika

20

Sociální práce Sociální a charitativní práce 40
Teologie Teologie 20
Vychovatelství Pedagogika volného času 40

Prezenční bakalářské dvouoborové studium:

Filozofie/Filologie Filozofie/Bohemistika 10
Filozofie/Historické vědy Filozofie/Historie 10
Filozofie/Obecná teorie a dějiny umění a kultury Filozofie/Estetika 10
Filozofie/Teologie Filozofie/Teologie 10
Teologie/Filologie Teologie/Bohemistika 10
Teologie/Historické vědy Teologie/Historie 10
Kombinované bakalářské studium:
Vychovatelství Pedagogika volného času 40
Sociální práce Sociální a charitativní práce 40
Teologie Teologie 20
Prezenční navazující magisterské studium:
Filozofie Filozofie 15
Sociální práce Etika v sociální práci 15
Teologie Teologie služby 15
Teologie Teologie 15
Učitelství pro střední školy Učitelství náboženství a etiky

15

Vychovatelství Pedagogika volného času

15

Kombinované navazující magisterské studium:

 

Sociální práce Etika v sociální práci 15
Teologie Teologie služby 15
Teologie Teologie 15
Učitelství pro střední školy Učitelství náboženství a etiky 15
Vychovatelství Pedagogika volného času 15

Prezenční doktorské studium:

Teologie Teologie 6
Filozofie Filozofie 6
Theologie Theologie (studium v německém jazyce) 6
Theology Theology (studium v anglickém jazyce) 6
Philosophy Philosophy (studium v anglickém jazyce) 6

Kombinované doktorské studium:

Teologie Teologie 6
Filozofie Filozofie 6
Theologie Theologie (studium v německém jazyce) 6
Theology Theology (studium v anglickém jazyce) 6
Philosophy Philosophy (studium v anglickém jazyce) 6

Způsob posuzování přijímací zkoušky:

a) pro bakalářské studijní obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie (jednooborové i dvouoborové studium)
ústní pohovor                                                                                                                            max. 40 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 15.

b) pro bakalářské studijní obory Historie, Bohemistika, Estetika (dvouobor. st.)
Tato část přijímacích zkoušek probíhá na Filozofické fakultě JU. Průběh přijímacího řízení a podmínky přijetí upravuje aktuální rozhodnutí děkana FF JU o podmínkách pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (viz www.ff.jcu.cz).

c) pro bakalářský studijní obor Pedagogika volného času
písemný test                                                                                                                              max. 100 bodů
Minimální počet bodů pro přijetí je 20.

d) pro bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce
test jazykový (možnost výběru: angličtina/němčina/španělština)                                 max. 20 bodů
ústní pohovor                                                                                                                           max. 40 bodů
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 25, z toho minimálně 15 bodů v ústním pohovoru.

e) pro navazující magisterské studijní obory: Etika v sociální práci, Filozofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky
ústní pohovor                                                                                                                            max. 40 bodů
případná bonifikace za studium v zahraničí (viz. výše)                                                     max. 20 bodů
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

f) pro navazující magisterský studijní obor: Pedagogika volného času
1. kolo přijímacího řízení:
písemný test (rozbor oborového cizojazyčného textu: volba AJ/NJ/ŠJ)                           max. 60 bodů
2. kolo přijímacího řízení:
Minimální počet bodů získaných v písemném testu potřebný pro postup do 2. kola přijímacího řízení je 20 bodů. Do druhého kola přijímacího řízení postupuje 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole, kteří současně splnili uvedenou podmínku.
ústní pohovor                                                                                                                             max. 40 bodů
případná bonifikace za studium v zahraničí (viz. výše)                                                       max. 20 bodů
O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v obou kolech přijímacího řízení případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální počet bodů pro přijetí je 35, z toho minimálně 15 bodů v ústním pohovoru a 20 bodů v písemném testu.

g) pro doktorské studijní obory: Filozofie, Teologie (vč. oborů vyučovaných v angličtině nebo v němčině)
test jazykový (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského)                                                                                                                                              max. 20 bodů
ústní pohovor:

 • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru                 max. 30 bodů
 • nad písemným návrhem projektu k disertaci                                                                           max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

Informace pro dvouoborové studium

U dvouoborového studia jsou přijímací zkoušky pro obory Filozofie a Teologie zajišťovány Teologickou fakultou JU, pro obory Bohemistika a Historie Filozofickou fakultou JU. Přijetí do dvouoborového studia předpokládá splnění obou oborových částí přijímací zkoušky. Pořadí přijímaných studentů určuje součet bodů z obou oborových částí přijímací zkoušky. Studenti všech dvouoborových kombinací se stávají studenty Teologické fakulty. Výuka probíhá na obou fakultách, dle příslušných oborů.

Přijetí bez přijímacích zkoušek

 • Studenti odpovídajících bakalářských oborů na TF JU, kteří za prvních pět se-mestrů dosavadního studia dosáhnou váženého studijního průměru do 1,50, si mohou společně s přihláškou ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu pro akademický rok 2016/2017 podat žádost o prominutí přijímacích zkoušek. Do 30 dní od podání této žádosti budou žadatelé vyrozuměni, zda splňují podmínku dosaženého studijního průměru a zda se tedy nemusí přijíma¬cích zkoušek zúčastnit. Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je v těchto případech úspěšné složení státních závěrečných zkoušek, tj. absolvování bakalářského studijního programu, v květnu / červnu 2016.
 • Účastníkům dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání, kteří si podají přihlášku ke studiu příslušných bakalářských nebo navazujících magister¬ských studijních oborů, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijí¬mací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31. 3. 2016) získají minimálně 20 kreditů s váženým studijním průměrem do 2,0.
 • Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab-solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru).

Vyrozumění o přijetí:

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktorskému studiu) zajistí, aby do 15. 7. 2016 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktorskému studiu) umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. 9. 2016. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU www.tf.jcu.cz.

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou¬mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Uchazeči se specifickými potřebami

Dle opatření rektora R304/2015 mají uchazeči se specifickými potřebami v rámci přijímacího řízení právo využít podpůrných služeb poskytovaných vysokou školou v rozsahu vymezeném metodikou MŠMT ČR. Podpůrné služby na Jihočeské univer¬zitě v Českých Budějovicích zajišťuje Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pro tento účel se za uchazeče se specifickými potřebami považují osoby:

a) se zrakovým postižením,
b) se sluchovým postižením,
c) s pohybovým postižením,
d) se specifickými poruchami učení,
e) s poruchou autistického spektra,
f) s psychickou poruchou,
g) s chronickým somatickým onemocněním.

V případě, že uchazeč se specifickými potřebami hodlá využít podpůrných služeb v rámci přijímacího řízení, je povinen v přihlášce na určeném místě uvést informaci o svých specifických potřebách.

MENU