Teologie služby

Přihláška ke studiu

Forma studia 

prezenční/kombinovaná

Titul

Mgr.

Délka studia

2 roky

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Teologie služby získává uplatnění jako pracovník v oblasti pastorace, výchovy nebo v sociální oblasti. Vychází z toho, že práce s lidmi je do značné míry spojena s náboženskými a světonázorovými motivy. Jeho teologická kompetence přitom nezůstává u povrchního chápání křesťanské povinnosti pomáhat bližnímu, ale je zakořeněna v biblických základech a systematicky teologicky rozvinuta a promyšlena. Má předpoklady pro tvůrčí a badatelskou práci s interdisciplinárním přesahem (především v komunikaci mezi teologií a pomáhajícími profesemi).

Charakteristika studijního oboru

Teologie je katolicky zaměřená a přitom ekumenicky otevřená, vědecky fundovaná a zároveň orientována na praktický křesťanský život. Studium je otevřené širokému spektru křesťanů bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství. Určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v pomáhajících profesích – např. sociální oblasti, zdravotnictví, výchova a chtějí reflektovat a systematicky zohledňovat ve své práci křesťanskou motivaci a na tomto základě prohlubovat a zkvalitňovat profesní stránku svého povolání.

Přijímací zkoušky

Jaké předměty můžete v rámci oboru studovat?

Garant oboru

prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

e-mail: vokoun@tf.jcu.cz

Referentka studijního oboru 

Mgr. Radka Kratochvílová

e-mail: kratochr@tf.jcu.cz

tel.: +420 389 033 512