Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

 

Akademický rok2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Aktivní senioři, veřejnost (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze, pěší výlety).
Výukové cíle Přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině
- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  
- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor.
Obsah kurzu

Přednášky:
„Kde se nebe dotýká země“, Liturgický prostor kostela, struktura a vývoj, na příkladech kostelů v Novohradských horách (a přilehlého Rakouska), ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
Staré kostely v okolí Weitry, PhDr. Jiří Oesterreicher
Čeští patroni a jejich atributy, Jiří Hladký
Svátky podzimu v křesťanské lidové kultuře (na Doudlebsku a Novohradsku), PhDr. Jan Šimánek
"Svatý Kámen a Cetviny - poškozování církevního majetku v pohraničním pásmu na poč. 50. let 20. stol.
 Roman Josefík
Exkurze:
21.9. Bad Grosspertholz, sakrální památky a přírodní park, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
6.10. (neděle) Cetviny a okolí, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D. - pozor, došlo ke změně termínu

Forma a metody výuky monologická, dialogická - přednášky s navazující diskuzí, exkurze
Doporučená literatura • Plicka I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. Praha, 2005. ISBN 80-86512-30-4.
• MAS Sdružení Růže, o.s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany, 2011.
• Schama S., Krajina a paměť. Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
• Sádlo J., Pokorný P., Hájek P, Dreslerová D., Cílek V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
• Samojský P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.
• Hájek P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha, 2002. ISBN 80-902777-8-0.
• Koželuh M., Nezapomenuté stopy. 2010.
• Koželuh M., Stropnice, příběh řeky, 2018, ISBN 978-80-900699-1-6
• Hájek T., Bukačová I.,Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.
• Blažek B.,Venkovy, Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno, 2004. ISBN 80-86517-90-X.
• Vnímání krajiny, Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-90-4909-2
• Lavička R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice, 2013, 978-80-850334-7-2
• Paloušová Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České
• Budějovice, 2009, ISBN: 978-80-85033-17-5
• Cílek V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Vyd. 1. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.
• Sádlo J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš J.,  Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.
• Novohradské hory a Novohradské podhůří -příroda, historie život, Praha 2006, 80-7340-091-X
• Vlčková M. (ed.), Duchovní krajina Novohradských hor, Novohradsko, 2017, 978-80-270-3012-5
• Vlčková M. (ed.) Znamení víry v krajině, 2018, 978-80-270-5431-2
Lektorské zabezpečení ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., Jiří Hladký, PhDr. Jiří Oesterreicher, Roman Josefík, PhDr. Jan Šimánek
Rozsah kurzu 26 hodin
(10 hodin přednášky, 14 hodin  exkurze, 2 hodiny záv. kolokvium)
Termíny výuky

Přednášky: 22.10. (pozor, změna termínu), 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. 2019.
Exkurze: 21.9., 6.10. 2019
Záv. kolokvium: 7. 1. 2020
Výuka bude probíhat na učebně č. 105. Úterky 16 - 18h.

Poplatek 750 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 18
Příjem přihlášek do 16. 9. 2019 - KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA.
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU