Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor - LS

Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

 

Akademický rok2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Aktivní senioři 50+ (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze, pěší výlety).
Výukové cíle Přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině
- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  
- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor
Obsah kurzu

Přednášky:
14 svatých pomocníků a jejich atributy, Jiří Hladký, 26.2.
"České stopy v krajině dolnorakouských Novohradských hor, aneb co vytušil již Palacký..." PhDr. Jiří Oesterreicher, 12.3.
Místa paměti v jihočeské krajině, Mgr. Martin Gaži, 26.3.
Pomníky padlým v Novohradských horách, Roman Josefík, 11. 4.
Výroční lidové zvyky na jihu Čech v minulosti i době současné, PhDr. Jan Šimánek, 23. 4.
Exkurze:
Na Jelení vrch, z Malont do bývalých Rapotic, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 18. 5.
Z Klení přes Slepici a údolím řeky Černé do Kaplice, ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 8. 6.
Kolokvium

Forma a metody výuky monologická, dialogická - přednášky s navazující diskuzí, exkurze
Doporučená literatura • Plicka I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. Praha, 2005. ISBN 80-86512-30-4.
• MAS Sdružení Růže, o.s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany, 2011.
• Schama S., Krajina a paměť. Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
• Sádlo J., Pokorný P., Hájek P, Dreslerová D., Cílek V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
• Samojský P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.
• Hájek P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha, 2002. ISBN 80-902777-8-0.
• Koželuh M., Nezapomenuté stopy. 2010.
• Koželuh M., Stropnice, příběh řeky, 2018, ISBN 978-80-900699-1-6
• Hájek T., Bukačová I.,Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.
• Blažek B.,Venkovy, Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno, 2004. ISBN 80-86517-90-X.
• Vnímání krajiny, Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-90-4909-2
• Lavička R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice, 2013, 978-80-850334-7-2
• Paloušová Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České
• Budějovice, 2009, ISBN: 978-80-85033-17-5
• Štěch F., (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. Širka Z., Panaitescu C.,  Jandejsek P. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha 2014, s. 31-54. ISBN 978-80-260-7183-9.
• Cílek V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Vyd. 1. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.
• Sádlo J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš J.,  Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.
• Novohradské hory a Novohradské podhůří -příroda, historie život, Praha 2006, 80-7340-091-X
• Vlčková M. (ed.), Duchovní krajina Novohradských hor, Novohradsko, 2017
Lektorské zabezpečení ThLic. Michaela Vlčková, Th.D, Jiří Hladký, PhDr. Jiří Oesterreicher, , Mgr. Martin Gaži, Roman Josefík, PhDr. Jan Šimánek
Rozsah kurzu 26 hodin
(10 hodin přednášky, 14 hodin  exkurze, 2 hodiny záv. kolokvium)
Termíny výuky Přednášky: 26.2, 12.3., 26.3., 11. 4., 23.4. (16-18 hod)
Exkurze: 18. 5., 8. 6. (cca 9 – 18:30 hod včetně cesty)
Závěrečné kolokvium: 18. 6. (16-18 hod)
Výuka bude probíhat na učebně 105.
Poplatek 750 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020254304, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 15
Příjem přihlášek do 20. 2. 2019
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU