Duchovní doprovázení v životě křesťana

Duchovní doprovázení v životě křesťana - NÁHRADNÍ VÝUKA ZA ZRUŠENÝ KURZ V LS 2020

Akademický rok2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost + U3V
Výukové cíle

Vysvětlit pojem duchovní doprovázení a představit jej v kontextu života dnešního křesťana.

Ukázat souvislosti mezi trinitární teologií, christologií a spiritualitou a zdůraznit zdravé pojímání lidské přirozenosti jako jednu z podmínek zdravé spirituality.

Přinést praktické podněty pro osobní život s Bohem a zabývat se různými formami modlitby.
Obsah kurzu

Tematické okruhy jsou vyjádřeny následujícími otázkami:

• Co je duchovní doprovázení a jakou roli může hrát v životě křesťana? Co má či nemá společného se svátostí smíření a s psychoterapií? Jaké různé formy duchovního rozhovoru mohou přispívat k růstu a proměně člověka?

• Jak může věřící naslouchat sobě, svým emocím, svému tělu apod. a jak rozlišovat Boží pozvání ve svém životě?

• Proč jsou obraz Boha či představa o Bohu zásadní pro život křesťana?

• Jaké různé formy modlitby se věřícímu nabízejí? Jak reflektovat svou modlitbu a jak učinit modlitbu prostorem prožívání vztahu s Bohem?

• Jaká jsou specifika ženské a mužské spirituality?
Forma a metody výuky

Přednáška
Diskuze
Interakce a praktické zapojení účastníků

Doporučená literatura

BARRY, William A. – CONNOLLY, William J. Praxe duchovního doprovázení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.

Martin, James D. Jezuitský návod (téměř) na všechno. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2018.

AUGUSTYN, Józef. Čtvrthodinka upřímnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.

Lektorské zabezpečení Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky Čtvrtky 15:30 – 17:20
1.10., 15.10, 12.11., 26.11., 10.12.  2020
Poplatek 400 Kč.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 24. 9. 2020
Odborný garant

Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška
MENU