České dějiny v kostce

České dějiny v kostce

2020/2021 (zimní a lettní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o problematiku českých dějin.
Výukové cíle Kurz chce poskytnout popularizujícím způsobem základní orientaci ve vybraných kapitolách českých dějin v kontextu dějin celoevropských a církevních.
Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 14 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

 1. Předslovanská minulost našeho území, příchod Slovanů, počátky křesťanství na našem území do Velké Moravy, Velkomoravské období, misie Konstantina a Metoděje v celoevropských souvislostech
 2. Počátky vládnoucího rodu Přemyslovců, světci na úsvitu českých dějin, založení a počátky biskupství v Praze, vývoj církevní správy v Čechách do 14. století, počátky inkvizice
 3. Vzestupy a pády rodu Přemyslovců, vláda Rudolfa Habsburského a Jindřicha Korutanského
 4. Nastupují Lucemburkové, boje o moc ve státě za Jana Lucemburského, zřízení pražského arcibiskupství
 5. Doba vlády Karla IV a jeho syna Václava IV
 6. Mistr Jan Hus a jeho doba, problematika koncilu v Kostnici
 7. Období husitské revoluce, husitský král Jiří z Poděbrad a jeho nástupci
 8. Nástup Habsburků na český trůn, období rekatolizace Čech a Moravy do stavovského povstání
 9. Stavovské povstání a jeho důsledky, tragické období války do míru Westfálského
 10. Proces upevňování královské moci, období rekatolizace po stavovském povstání, osudy českých exulantů
 11. Světla a stíny doby barokní, čarodějnické procesy, nástup josefinismu
 12. České země v období napoleonských válek a Bachova absolutismu
 13. Velká válka a její důsledky pro naši zem, konec monarchie a přechod k republikánskému uspořádání, období tzv. první a druhé republiky
 14. Období neblahých totalit
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu.

Vzdělávací videa: dostupná na webové adrese:

https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-teologickych-ved/aktivity-katedry-1/popularizacni-videa-prof-martina-weise/otazniky-prof-martina-weise

 

Odborná literatura:

Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české Dějiny Českých zemí od počátků až do roku 1945. 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map.

 • I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.
 • II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích.
 • III. 1250–1310: Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.
 • IV a. 1310–1402: Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje.
 • IV b. 1310–1402: Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic.
 • V. 1402–1437: České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských válek.
 • VI. 1437–1526: Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie.
 • VII. 1526–1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.
 • VIII. 1618–1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“.
 • IX. 1683–1740: Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.
 • X. 1740–1792: Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích.
 • XI a. 1792–1860: Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.
 • XI b. 1792–1860: Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích.
 • XII a. 1860–1890: Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.
 • XII b. 1890–1918: České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.
 • XIII. 1918–1929: Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.
 • XIV. 1929–1938: Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.
 • XV a. 1938–1945: Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.
 • XV b. 1938–1945: Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení československé republiky.
Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 56 hod rozdělených do 14 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Kurz bude probíhat ve dvou skupinách:

SKUPINA A:

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod.: 

2020: 9. listopadu, 23. listopadu, 7. prosince

2021: 11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 8. března, 22. března, 12. dubna, 26. dubna, 3. května, 17. května, 24. května

SKUPINA B: KAPACITA NAPLNĚNA, možno se hlásit do pondělní skupiny

Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod.:

2020: 13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince

2021: 15. ledna, 29. ledna, 12. února, 26. února, 12. března, 26. března, 16. dubna, 30. dubna, 7. května, 21. května, 28. května

Vyučování probíhá vždy na učebně č. 204 v budově TF JU v ČB

Poplatek 1 500 Kč ( je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 30 pro každou skupinu - A, B
Maximální počet účastníků 140 (každá skupina maximálně 70)
Příjem přihlášek Do 15. 10. 2020 - do poznámky uveďte, jakou chcete navštěvovat skupinu
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláškaMENU