Základy sebekoučování a osobního timemenagementu

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV – vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří mají zájem o problematiku sebekoučování a organizaci svého času.
Výukové cíle Prohloubit teoretické vědomosti a naučit účastníky základní dovednosti v oblasti sebekoučování s důrazem na plánování a organizaci svého času jako prevenci stresu.
Obsah kurzu
  • Principy, možnosti a psychologické zásady sebekoučování
  • Vybrané techniky sebekoučování
  • Psychologické aspekty osobního timemanagementu
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura

Whitmore J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management press, Praha 2007.

Fischer M. – Epe: Koučování. Zásady a techniky profesního doprovázení. Portál, Praha 2006.

Plamínek J.: Sebeřízení. Grada, Praha 2004

Haynesová M.E.: Management osobního času. Linde, Praha 1993
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger

Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky 5. a 12.2.2022
Poplatek 1 600 Kč

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 29. 1. 2022
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 733622502;
http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

Zajímavost

Rozhovor s lektorem

MENU