Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Akademický rok2021/22 + 2022/2023 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina

Kurz je určen pro zájemce o získání kvalifikace vychovatele. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou.

Výukové cíle Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání vychovatele podle § 16 odst. 1, písm. c), e) a h), zák. č. 563/2004 Sb. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou. Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti speciální pedagogiky (etopedie) a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou kromě znalostí a dovedností z oblasti péče o zdraví a managementu také předměty zaměřené na kulturní tradice, etiku a principy práce církevních školských zařízení.
Obsah kurzu Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit do několika oblastí: pedagogika (obecná a sociální), vychovatelství a pedagogika volného času, etická a multikulturní výchova, psychologie, legislativa a management a základy péče o zdraví. Kurz je doprovázený také praxí a reflexí získaných pedagogických zkušeností.
Na výuku navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. V závěrečné práci student zformuluje konkrétní výchovný problém a způsob jeho řešení. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuze

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv lektorů
Rozsah kurzu 250 hodin (4 semestry)
Termíny výuky

PŘEDBĚŽNÉ termíny výuky:


ZS: 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 16.10., 30.10., 27.11.2021, 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.2022
LS: 5.3., 2.4., 7.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 26.6.2022

Konkrétní rozvrh výuky bude předán před začátkem kurzu.

Soboty od 9.00 do 16.00

Poplatek

16 000 Kč za celý kurz

(je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.
Minimální počet účastníků 10
Maximální počet účastníků 25
Příjem přihlášek do 31. 8. 2021
Odborný garant Mgr. Martina Kočerová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

 Elektronická přihláška

Přihlášky zasílejte pouze elektronickou formou. Při nástupu do kurzu je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU