Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Akademický rok2021/22 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina

* Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

* Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Cílovou skupinou jsou zájemci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vstupním předpokladem účasti na kurzu pro tuto cílovou skupinu je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Výukové cíle Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:
a) kvalifikaci pedagoga volného času podle § 17, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona;
b) kvalifikaci vychovatele podle § 16, odst. 1, písm. c) a  e) ;
c) kvalifikaci asistenta pedagoga podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f).
Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou předměty zaměřené na etickou a náboženskou výchovu (etika ve výchově, multikulturní výchova a mezináboženský dialog) a na reflexi praxe.
Obsah kurzu Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit na pět oblastí: pedagogika (obecná a sociální), pedagogika volného času, etická a osobnostní výchova, psychologie a legislativa. Přestože rozsah kurzu nedovoluje zavedení samostatného předmětu „praxe“, účastník kurzu musí absolvovat 20 hodin praxe (nad rámec rozvrhovaných 120 hodin). Na praxi navazuje předmět "reflexe pedagogické praxe". Místo výkonu praxe si zajišťuje účastník na základě předchozího schválení garantem kurzu.
Stodvacetihodinový kurz je věnován dohromady 17 tématům (předmětům), na které navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. Závěrečná práce obsahuje plán vzdělávací aktivity. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuze

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv lektorů
Rozsah kurzu 120 hodin
Termíny výuky

PŘEDBĚŽNÉ termíny výuky:


ZS: 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 16.10., 30.10., 27.11.2021, 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.2022
LS: 5.3., 2.4., 7.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 26.6.2022

Konkrétní rozvrh výuky bude předán před začátkem kurzu.

Soboty od 9.00 do 16.00

Poplatek

8 000 Kč za celý kurz

(je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.
Minimální počet účastníků 10
Maximální počet účastníků 25
Příjem přihlášek do 31. 8. 2021 
Odborný garant Mgr. Martina Kočerová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

Elektronická přihláška

Přihlášky zasílejte pouze elektronickou formou. Při nástupu do kurzu je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo VOŠ/VŠ diplomu.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU