Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát

Jak s dětmi otevírat téma smrti a ztrát

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Pedagogové, sociální pracovníci a další pomáhající profese a zájemci o téma
Výukové cíle Cílem kurzu je představit cesty, jimiž lze s dětmi otevírat a sdílet témata týkající se smrti a ztrát.
Obsah kurzu

Jak s dětmi témata ztrát a smrti otevírat preventivně?

Jak s ním pracovat, když s ním přijdou samy děti?

Jak intervenovat v situaci akutní ztráty?
Forma a metody výuky Diskuze, sdílení zkušeností, krátké přednáškové bloky, seznámení s příklady dobré praxe.
Doporučená literatura

Amery, J. (2017). Opravdu prakticky průvodce dětskou paliativní péčí. Praha, Cesta domů.

Goldman, L. (2015). Jak s dětmi mluvit o smrti. Praha, Portál.

Kupka, M. (2014). Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha, Grada.

Svatošová, M. (2008). Hospice a umění doprovázet. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství

Špatenková, N. (2012). Poradenství pro pozůstalé. Praha, Grada.

Volandes, A. E. (2015). Umění rozhovoru na konci života. Praha, Cesta domů.

Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha, Portál. 

Yalom, I. D. (2008). Pohled do slunce: o překonávání strachu ze smrti. Praha, Portál.

Žaloudíková, I. (2015). Vývoj dětského porozumění smrti. Brno, MUNI Press.
Lektorské zabezpečení

Lektorská skupina hospice sv. Kleofáše:

Mgr. Irena Kalná, Mgr. Lenka Macků, Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.
Rozsah kurzu 6 hodin přímé výuky, 8 hodin včetně přestávek
Termíny výuky 27.11.2021
Poplatek 800 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 19. 11. 2021
Odborný garant

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška
MENU