Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Akademický rok2019/20 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Osoby se zájmem o problematiku nemocničního kaplanství, s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v  ERC, s  ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Výukové cíle

Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana podle Dodatku č. 1 k  Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice ze dne 12. 12. 2011 a podle Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydaného v dubnu 2017 MZ ČR. Kurz splňuje jak požadavky dané výše uvedenými dokumenty, tak minimální standardy stanovené Radou pro zdravotnictví při MZ ČR dne 11. 9. 2018.

Obsah kurzu Kurz sestává z části teoretické a praktické v poměru 96 h : 96 h. Teoretická část je rozdělena do tří tematických modulů s jim odpovídajícími výukovými předměty: 1.) Filosofické a teologické základy nemocničního kaplanství; 2.) Duchovní péče a doprovázení; 3.) Teorie a praxe zdravotnictví. Tato část je zaměřena na získání znalostí a dovedností, které navazují na teologické vzdělání, a to ve výše uvedených oblastech s důrazem na pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál, komunikaci a pastorační rozhovory s pacienty, komunikaci v krizových a obtížných situacích, etické aspekty práce nemocničního kaplana, doprovázení umírajících a pozůstalých či liturgické slavení ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení. Účastníci kurzu dále získají teoretický přehled o základních medicínských oborech, jejich náplni a odborné terminologii, o právním minimu v oblasti zdravotnictví a sociální péče, organizaci zdravotnictví a nemocnic či o základech ošetřovatelské péče a první pomoci. Praktický blok zahrnuje kromě vlastní praxe ve dvou různých zařízeních také reflexní semináře a konzultace k odborné praxi. Praktická část slouží k prohlubování a zdokonalování získaných vědomostí a dovedností v oblasti plánování, poskytování a vyhodnocování duchovní péče ve zdravotnictví a v komunikaci s pacienty, jejich příbuznými a zdravotnickými pracovníky. Účastníci kurzu pracují jako členové týmu v přímém či nepřímém kontaktu se zdravými či nemocnými jedinci nebo skupinou osob. Učí se být členy multidisciplinárního týmu a přebírat odpovědnost za poskytovanou duchovní péči v rámci komplexní péče o pacienta.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuse, praktická cvičení

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána jednotlivými vyučujícími.
Lektorské zabezpečení Kolektiv vyučujících z TF, externisté.
Rozsah kurzu 96 výukových hodin + 96 hodin odborná praxe
Termíny výuky

ZS: 26.10., 2.11., 16.11., 21.12.2019, 4.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2.2020

LS: 14.3., 2.5., 9.5., 30.5., 6.6., 20.6. (zakončení)

Výuka v zimním semestru bude probíhat na učebně č. 114

Místo výuky

Teologická fakulta JU + zdravotnická zařízení (odborná praxe) v Praze a jižních Čechách

Poplatek

8 500,- Kč (4 250 Kč ZS + 4 250 Kč LS)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek

do 14. 10. 2019

Odborný garant doc. Michal Opatrný, Dr.theol., Mgr. Jana Maryšková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Informace k praxi

Informace k praxi

Formulář potvrzení praxe

Způsob ukončení a osvědčení Prezentace kazuistiky zpracované podle zadaných požadavků; po úspěšné prezentaci obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Spolu s přihláškou zašlou zájemci také kopii bakalářského či magisterského diplomu.

Zajímavosti

Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR


MENU