Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Akademický rok2021/22 (zimní a letní semestr)
Cílová skupina Osoby se zájmem o problematiku nemocničního kaplanství, s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v  ERC, s  ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Výukové cíle

Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana podle Dodatku č. 1 k  Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice ze dne 12. 12. 2011 a podle Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydaného v dubnu 2017 MZ ČR. Kurz splňuje jak požadavky dané výše uvedenými dokumenty, tak minimální standardy stanovené Radou pro zdravotnictví při MZ ČR dne 11. 9. 2018.

Obsah kurzu

Kurz sestává z části teoretické a praktické v poměru 90 h : 90 h.

Teoretická část je rozdělena do tří tematických modulů s jim odpovídajícími výukovými předměty:
1) Filosofické a teologické základy nemocničního kaplanství;
2) Duchovní péče a doprovázení;
3) Teorie a praxe zdravotnictví.

Tato část je zaměřena na získání znalostí a dovedností, které navazují na teologické vzdělání, a to ve výše uvedených oblastech s důrazem na pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál, komunikaci a pastorační rozhovory s pacienty, komunikaci v krizových a obtížných situacích, etické aspekty práce nemocničního kaplana, doprovázení umírajících a pozůstalých či liturgické slavení ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení.

Účastníci kurzu dále získají teoretický přehled o základních medicínských oborech, jejich náplni a odborné terminologii, o právním minimu v oblasti zdravotnictví a sociální péče, organizaci zdravotnictví a nemocnic či o základech ošetřovatelské péče a první pomoci.

Praktický blok zahrnuje kromě vlastní praxe ve dvou různých zařízeních také reflexní semináře a konzultace k odborné praxi. Praktická část slouží k prohlubování a zdokonalování získaných vědomostí a dovedností v oblasti plánování, poskytování a vyhodnocování duchovní péče ve zdravotnictví a v komunikaci s pacienty, jejich příbuznými a zdravotnickými pracovníky. Účastníci kurzu pracují jako členové týmu v přímém či nepřímém kontaktu se zdravými či nemocnými jedinci nebo skupinou osob. Učí se být členy multidisciplinárního týmu a přebírat odpovědnost za poskytovanou duchovní péči v rámci komplexní péče o pacienta.
Forma a metody výuky

Přednáška, diskuse, praktická cvičení

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána jednotlivými vyučujícími.
Lektorské zabezpečení Kolektiv vyučujících z TF, externisté.
Rozsah kurzu 90 výukových hodin + 90 hodin odborná praxe
Termíny výuky

Výuka: 11.10., 12.10., 13.10., 25.10., 26.10., 27.10., 8.11., 9.11., 10.11., 22.11., 23.11., 24.11. 2021
Realizace praxe: nejpozději do května 2022
Kolokvium: červen 2022

Místo výuky

Kurz probíhá v Plzni + zdravotnická zařízení (odborná praxe) v Praze a druhé místo dle dohody s koordinátorem praxí

Poplatek

7 500 Kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.
Minimální počet účastníků 18
Příjem přihlášek

do 4.10.2021

Spolu s přihláškou zašlete také kopii bakalářského či magisterského diplomu a doporučení představitele církve.

Odborný garant doc. Michal Opatrný, Dr.theol., Mgr. Jana Maryšková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Informace k praxi

Informace k praxi

Formulář potvrzení praxe

Způsob ukončení a osvědčení

Způsob zakončení: Kolokvium

Zadání: Popište stručně problematickou nebo signifikantní situaci, s níž jste se setkal/a při odborné praxi v rámci tohoto kurzu.

Pokyny: Připravte si popis a rozbor signifikantní situace, která bude vycházet z vaší praxe v nemocnici a bude vztažená k vaší činnosti jako frekventanta kurzu na praxi. Popis a rozbor přednesete před komisí a ostatními frekventanty kurzu (20´ prezentace, 20´diskuse). Je možné využít aplikaci pro prezentace.

Rozeberte ji tak, že zohledníte odbornou perspektivu jednotlivých disciplín, které se v kaplanské práci prolínají (teologie, etika, filosofie, medicína, psychologie, sociální problematika...).

Navrhněte a zdůvodněte možné řešení, které by tyto pohledy integrovalo a odpovídalo roli nemocničního kaplana.

Zformulujte dilemata a otázky, které pro vás zůstávají při řešení dané situace otevřené.

Struktura prezentace:
- Popis vlastní zkušenosti frekventanta
- Odborný pohled na témata související s reflexí praxe
- Vyhodnocení, jaký měla zkušenost se signifikantní situací přínos pro frekventanta, k jakým změnám (v postojích, uvažování, hodnocení, ap.) ho vede.

Poznámka: Při kolokviu je třeba se vyjadřovat exaktně, a to nejen v oblasti medicínské nebo psychologické terminologie, ale i terminologie teologické a etické.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Spolu s přihláškou zašlou zájemci také kopii bakalářského či magisterského diplomu.

Zajímavosti

Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR


MENU