Italský jazyk a kultura - základy

Italský jazyk a kultura - základy (Lingua e cultura italiana)

Akademický rok

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina

Kurz je určen těm, kdo mají zájem naučit se základy italštiny a naučit se komunikovat v italském jazyce. Výuka probíhá s rodilým mluvčím.

Výukové cíle

Cílem kurzu je dosažení jazykové úrovně A1/A2. V kurzu budou využívány jak tištěné, tak i audiovizuální výukové materiály zaměřené na italskou kulturu.

Il corso si propone il raggiungimento di un livello di apprendimento della lingua italiana corrispondente al A1/A2 del quadro di riferimento europeo delle lingue. Al fine di arrivare a tale obiettivo il docente impiegherà anche materiali scritti e audio-visivi concernenti la cultura italiana. I materiali del corso e la letteratura consigliata saranno forniti direttamente dal docente.

Obsah kurzu
  • Gramatika a syntax (slovesa být, mít, rozdíl mezi slovesy essere a stare; tři slovesné konjugace; jednoduché a složené slovesné časy; podmínková souvětí; stupňování adjektiv a adverbií)
  • Tradice a kultura (výuka gramatiky a syntaxe bude doplňována informacemi o italské kultuře a tradicích, které si účastníci osvojí prostřednictvím četby knih a sledování filmů či dokumentů.)
  • Písemný a mluvený projev (konverzace mezi vyučujícím a účastníky).
  • Grammatica e sintassi (verbo essere, verbo avere, differenza tra verbo essere e verbo stare, le tre forme di coniugazione verbale: -are,-ere,-ire, tempi verbali semplici e composti, periodo ipotetico, gradi degli aggettivi, avverbi);
  • Cultura e tradizione (la grammatica e la sintassi verranno costantemente affiancate da focus sulla cultura e sulle tradizioni italiane, mostrate attraverso la lettura e la visione di libri, film e documentari);
  • Produzione scritta e orale (conversazione attiva tra insegnante e partecipanti).
Forma a metody výuky

Kurz bude probíhat interaktivní formou. K procvičení vyložené gramatické a morfologické teorie využije vyučující cvičení, která budou vyžadovat správnou aplikaci teorie do určitých specifických kontextů. (reklama, žurnalistika, literatura, film).

Lo svolgimento del corso sarà di carattere interattivo. Il docente, a corredo delle lezioni di grammatica e morfologia, organizzerà esercitazioni guidate in classe sia per quanto riguarda la sintassi della lingua, sia la sua applicazione pratica nei contesti di riferimento (pubblicità, giornalismo, letteratura, film).

Doporučená literatura
  • Marin, T., Magnelli S., Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua, Roma, 2009 (Manuale, Quaderno degli Esercizi, Racconti)
  • Hamplová S., Mluvnice italštiny, Leda, Praha, 2004
  • Další literaturu obdrží účastníci v průběhu kurzu.(La letteratura aggiuntiva sarà fornita dal docente nel corso delle lezioni)
Lektorské zabezpečení Dr. Valentina Amorosino
Rozsah kurzu 30 hodin (jedna 120 minutová lekce týdně)
Termíny výuky

pravidelně každá středa od 15:00 do 17:00
16.10.2019 - 5.2.2020
Výuka bude probíhat na učebně č. 4.09.

Pro úspěšný zápis do kurzu není nutná znalost italského jazyka.

Poplatek 1 990 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek 9.10.2019
Odborný garant Dr. Valentina Amorosino
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Závěrečný "test" bude z mluvené části (krátká konverzace).

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU