Italský jazyk a kultura - pokročilí

Italský jazyk a kultura - pokročilí (Lingua e cultura italiana)

Akademický rok

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina

Kurz navazuje na kurz ze zimního semestru.

Kurz je určen těm, kdo mají základní znalost italštiny a mají zájem ji dále rozvíjet nejen po gramatické a syntaktické stránce, ale i konverzací s rodilým mluvčím a kontaktem s odpovídající kulturní tradicí.

Il corso si rivolge a tutti coloro che, avendo una conoscenza di base della lingua italiana, vogliono svilupparla attraverso il potenziamento della grammatica e della sintassi, anche attraverso il contatto attivo con la lingua e la tradizione culturale connessa.

Výukové cíle

Cílem kurzu je dosažení jazykové úrovně B1/B2. V kurzu budou využívány jak tištěné, tak i audiovizuální výukové materiály zaměřené na italskou kulturu.

Il corso si propone il raggiungimento di un livello di apprendimento della lingua italiana corrispondente al B1/B2 del quadro di riferimento europeo delle lingue. Al fine di arrivare a tale obiettivo il docente impiegherà anche materiali scritti e audio-visivi concernenti la cultura italiana. I materiali del corso e la letteratura consigliata saranno forniti direttamente dal docente.

Obsah kurzu
  • Gramatika a syntax (slovesa být, mít, rozdíl mezi slovesy essere a stare; tři slovesné konjugace; jednoduché a složené slovesné časy; podmínková souvětí; stupňování adjektiv a adverbií)
  • Tradice a kultura (výuka gramatiky a syntaxe bude doplňována informacemi o italské kultuře a tradicích, které si účastníci osvojí prostřednictvím četby knih a sledování filmů či dokumentů.)
  • Písemný a mluvený projev (konverzace mezi vyučujícím a účastníky).
  • Grammatica e sintassi (verbo essere, verbo avere, differenza tra verbo essere e verbo stare, le tre forme di coniugazione verbale: -are,-ere,-ire, tempi verbali semplici e composti, periodo ipotetico, gradi degli aggettivi, avverbi);
  • Cultura e tradizione (la grammatica e la sintassi verranno costantemente affiancate da focus sulla cultura e sulle tradizioni italiane, mostrate attraverso la lettura e la visione di libri, film e documentari);
  • Produzione scritta e orale (conversazione attiva tra insegnante e partecipanti).
Forma a metody výuky

Kurz bude probíhat interaktivní formou. K procvičení vyložené gramatické a morfologické teorie využije vyučující cvičení, která budou vyžadovat správnou aplikaci teorie do určitých specifických kontextů. (reklama, žurnalistika, literatura, film).

Lo svolgimento del corso sarà di carattere interattivo. Il docente, a corredo delle lezioni di grammatica e morfologia, organizzerà esercitazioni guidate in classe sia per quanto riguarda la sintassi della lingua, sia la sua applicazione pratica nei contesti di riferimento (pubblicità, giornalismo, letteratura, film).

Doporučená literatura
  • Marin, T., Magnelli S., Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua, Roma, 2009 (Manuale, Quaderno degli Esercizi, Racconti)
  • Hamplová S., Mluvnice italštiny, Leda, Praha, 2004
  • Další literaturu obdrží účastníci v průběhu kurzu.(La letteratura aggiuntiva sarà fornita dal docente nel corso delle lezioni)
Lektorské zabezpečení Dr. Valentina Amorosino
Rozsah kurzu 30 hodin (jedna 120 minutová lekce týdně)
Termíny výuky

pravidelně každé úterý od 15:00 do 17:00
15.10.2019 - 4.2.2020
Výuka bude probíhat na učebně č. 114.

Poplatek 1 990 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek 8.10.2019
Odborný garant Dr. Valentina Amorosino
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Závěrečný test se bude skládat z psané (esej na vyučujícím zadané téma, na jejíž sepsání má účastník 15 dní od data testu) a mluvené části (diskuse s vyučujícím nad odevzdanou písemnou prací a krátká konverzace).

La certificazione di superamento del corso avverrà tramite un esame, composto di due parti: scritto (elaborato su una tematica a scelta dell’insegnante da consegnare entro 15 giorni dalla data d’esame) e orale (discussione dell’elaborato scritto con l’insegnante e breve conversazione).

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU