Hlavní vedoucí dětských táborů – akreditovaný kurz MŠMT

Akademický rok

2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Studium je určeno vedoucím oddílů dětí a mládeže nebo jiným pracovníkům s dětmi a mládeží připravujícím se na roli hlavního vedoucího dětského tábora, či studentům oboru Pedagogika volného času. U cílové skupiny očekáváme zkušenosti a praxi s prací s dětmi a mládeží.
Výukové cíle Cílem vzdělávací akce je řádně připravit účastníky na roli hlavního vedoucího dětských táborů s možností získání odpovídající kvalifikace. Vybavit je potřebnými znalostmi pro tuto roli, rozšířit a doplnit jejich dosavadní znalosti s prací s dětmi a mládeží, případně u těch zkušenějších je korigovat a aktualizovat. Poučit a upozornit účastníky na práva a povinnosti pořadatelů a organizátorů dětských táborů. V neposlední řadě je cílem akce poskytnout účastníkům metodickou podporu, možnost s lektory řešit jejich konkrétní dotazy, stejně jako účastníkům poskytnout náměty k dalšímu rozvoji.
Obsah kurzu

Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora (3 hodiny)
Základní právní předpisy (3 hodiny)
Základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládeží (3 hodiny)
Programová příprava tábora (3 hodiny)
Organizační příprava tábora (2 hodiny)
Hospodaření tábora (2 hodiny)
Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží (4 hodiny)
Výchova ke zdraví a environmentální výchova (2 hodiny)

Forma a metody výuky

Akce se bude konat v průběhu dvou víkendů. S ohledem na velký objem teoretických informací bude hlavní vzdělávací formou přednáška. Přednášky budou kromě teoretických informací doplněny o příklady z praxe, modelové situace a krátké praktické nácviky umožňující účastníkům lépe pochopit vysvětlovanou problematiku.

V průběhu vzdělávacích aktivit bude využíváno tištěných materiálů, flipchartu, dataprojektoru, power-pointových prezentací, připojení k internetu (elektronických zdrojů informací). Účastníci rovněž obdrží seznam související legislativy a seznam doporučené literatury. V neposlední řadě budou mít studenti možnost klást dotazy lektorům.
Doporučená literatura
 • Franc, D.; Martin, A.; Zounková, D. (2007). Učení zážitkem a hrou. Brno.
 • Hájek, B. (2007). Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha.
 • Jirásek, I. (2004). Vymezení pojmu „zážitková pedagogika“. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Vol 1., s. 6-16.
 • Pávková, J. (1999). Pedagogika volného času. Praha: Portál.
 • Spousta, V. et ol. Metody a formy výchovy ve volném čase. (1996). Brno.
 • Zapletal, M. (1969). Jak vést letní tábor. Praha: Mladá fronta.
 • Rukověť vedoucího tábora Asociace TOM. (2001). Ostrava.
 • Hederer, J. (1994). Životní prostředí a výchova. Praha: Portál.
 • Ledvinová, J. (1992). Výchova pro budoucnost: Cesty ekologické výchovy. Praha:
 • Ministerstvo životního prostředí ČR.
 • Máchal, A. (2000). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek.
Lektorské zabezpečení Martina Kočerová, Jiří Machart, Karel Dvořák, Luboš Srb, Jakub Pich
Rozsah kurzu 22 hodin + závěrečná zkouška formou písemného testu
Termíny výuky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci neproběhne kurz v naplánovaném termínu.

Náhradní termíny jsou plánovány na:

29.5., 5..6., 6.6.2021

Test v týdnu od 21. - 25.6.2021

Povolená absence je max. 2 hodiny. Při vyšší absenci není možné kurz absolvovat a získat osvědčení.
Poplatek 1 000 Kč
800 Kč (zvýhodněná cena pro studenty TF - uveďte tuto informaci do poznámky v přihlášce)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 13
Příjem přihlášek Do 24. 5. 2021
Odborný garant Mgr. Martina Kočerová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Test a akreditované osvědčení o absolvování kurzu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU