Úvodní informace o studijních oborech

Teologická fakulta JU nabízí od ak. roku 2012/13 doktorské studium v doktorském studijním programu Teologie, studijní obor Teologie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, Od 1. září 2016 absolventi tohoto oboru získávají titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem.
Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a cíkevní dějiny. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém a německém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě.


Od ak. roku 2014/15 je na Teologické fakultě JU akreditováno rovněž doktorské studium v doktorském studijním programu Filosofie, studijní obor Filosofie. Standardní doba studia jsou čtyři roky, absolvent získává titul „doktor filosofie“, ve zkratce „Ph.D.“ psáno za jménem. Obor je akreditován i jako obor vyučovaný v anglickém jazyce. Tento studijní obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. Studijní obor je postaven na základě vědecké činnosti kmenových pracovníků Katedry filosofie a religionistiky TF JU, která se zaměřuje jak na dějiny filosofie, tak na systematickou filosofii, zejména v oblasti novověké (tzv. druhé) scholastiky. Dalším významným tématem je etika a filosofie náboženství. V rámci oboru Teologická fakulta JU spolupracuje s Filosofickou fakultou JU (především estetika na FF JU) a Filosofickým ústavem AV ČR.

 

Od ak. roku 2016/17 TF JU nabízí také doktorské studium v oblasti Sociální a charitativní práce, a to v DSP Humanitní studia, studijní obor Charitativní práce. Standardní doba studia jsou čtyři roky, obor je akreditován v českém jazyce v prezenční i kombinované formě. Absolvent získává titul "doktor", ve zkratce "Ph.D." psáno za jménem. Studium je realizováno ve dvou specializačních oblastech, kterými jsou Etika v sociální práci a Sociální a charitativní práce.V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která je charakteristická silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále se bude možné při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci. Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.

 

Kontakty:
prof. Dr. Martin Weis, Th.D.

garant doktorského studia v oborech Teologie a Teologická antropologie a etika
e-mail: weis@tf.jcu.cz
tel.: 389 033 517

 

doc. Daniel Heider, Ph.D.

garant doktorského oboru Filosofie
e-mail:
tel.: 387 773 543


doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

garant doktorského oboru Charitativní práce
e-mail:
tel.: 389 033 542


Bc. Klára Jandová

referentka pro doktorské studium na TF JU
e-mail:
tel.: 387 773 501