Aktuálně řešené výzkumné projekty

Katedra filosofie a religionistiky    

Číslo projektu: 19-17708S

Autonomie a alterita. Kant v dialogu (doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.)

Projekt je ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice

Výzkumným polem projektu je napětí mezi autonomií a nedisponovatelným vztahem k jinakosti v návaznosti na etiku. I. Kanta. Tato představuje východisko, vůči němuž je poměřováno uvedené napětí u vybraných myslitelů evropské filosofické tradice, kteří se k myšlence autonomie pozitivně či negativně vztahují a pro které hraje tato myšlenka zásadní roli. Autoři projektu jsou vedeni otázkou, zda je nutné rezignovat na myšlenku autonomie za účelem přiznání náležitého nároku druhému, či zda je naopak potřeba tuto myšlenku prohloubit a očistit od interpretačních nánosů. Za tímto účelem je podrobena pečlivé diskusi geneze motivu autonomie ve vztahu k předkantovským autorům raného moderního myšlení a u samotného Kanta; dále je zkoumáno napětí autonomie a jinakosti u vybraných myslitelů, a to právě v dialogu s kantovským vypracováním. Těmito mysliteli jsou F. Nietzsche, M. Heidegger, M. M.-Ponty, J.-P. Sartre, E. Levinas.

 

Projekt: OP VVV MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010479

Lidská důstojnost mezi antropologií a metafyzikou. Pedro de Ledesma

(1544-1616) a jeho současníci (Emanuele Lacca Ph.D.)

 

Projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program  MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti Maria Skłodowska-Curie IF Actions a vedený Dr. Emanuelem Laccaem se zaměřuje na analýzu antropologického a metafyzického díla španělského Dominikána Pedra de Ledesmy (1544-1616), který,  jak se zdá, pochopil hodnotu lidské důstojnosti zcela inovativním a přesvědčivým způsobem. Jeho teorie demonstruje její význam pro pochopení člověka jak z antropologické, tak z metafyzické stránky, a to pro jeho charakteristickou společenskost a individuálnost. V tomto rámci bude projekt odpovídat na čtyři hlavní otázky: jak je možné správně definovat "co je člověk" z metafyzického a antropologického hlediska? Jaké vlastnosti definují člověka jako lidskou bytost? Které argumenty se užívají k definování člověka jako lidské bytosti a jako "společenského tvora"? Proč jsou metafyzické otázky tak důležité při řešení antropologických otázek lidské důstojnosti? Plánovaný výzkum řeší zásadní filozofický problém a má přesah do různých období historie myšlení a mnoha myšlenkových tradic.

 Logolink OPVVV

 

Etika provozu autonomních vozidel (TL01000467) (Daniel D. Novotný, Ph.D.)

 

Autonomní vozidla (AV) slibují mnohé benefity, jako např. zefektivnění dopravy, snížení emisí, zvýšení bezpečnosti, atd. ovšem zároveň s sebou přinesou i nejrůznější výzvy. Jednou z nich je vznik eticky konfliktních situací, ke kterým dojde v reálném provozu, kdy v závislosti na volbě/designu řídícího algorimu AV budou někteří účastníci provozu zraněni či usmrcení a jiní ušetřeni. V našem projektu se zabýváme mj. výzkumem morálních intuic potenciálních uživatelů AV, jež umožní výrobcům AV a politickým představitelům přistupovat k vývoji a regulaci řídících softwarů AV informovaně a s etickou citlivostí. TF na tomto grantu spolupracuje s Ústavem státu a práva AV ČR a s dalšími institucemi a firmami. Jedná se o široký interdisciplinárně pojatý projekt, který pokrývá všechny oblasti výzkumu od teoretických, právně-etických, přes experimentální až k aplikovaným. Projekt je v evropských podmínkách unikátní svým spojením eticko-teoretického a experimentálního výzkumu s průmyslovou aplikací.

 

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce

 

Projekt č. TL02000390 v programu aplikovaného výzkumu TAČR Éta

"Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí"

 

Cílem projektu je inovace odborné přípravy budoucích kaplanů působících v českém vězeňském prostředí. Hlavním řešitelem projektu je doc. Jan Váně z Katedry sociologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spoluřešitelem je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v projektu vystupuje i v roli aplikačního garanta, tzn., využije výsledky výzkumu v praxi. Součástí pracovního týmu je i Ing. Bc. Pavel Kočnar, hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, kaplan věznice Vinařice a farář Českobratrské církve evangelické. Výsledkem projektu bude kurz celoživotního vzdělávání určený pro budoucí vězeňské kaplany a magisterské studenty teologie, který jim pomůže s přípravou na jejich profesní působení ve vězeňském prostředí. Koncepce kurzu bude stát na výsledcích výzkumu mezi vězeňskými kaplany, pracovníky vězeňské služby a odsouzenými.

 

 

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 2: strategická partnerství

„Spiritualita a sociální etika v sociální práci“

 

Hlavním řešitelem projektu je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a sociální práce, dalším spolupracovníkem v týmu je Dr. Emanuele Lacca z Katedry filosofie a religionistiky. Projekt realizuje konsorcium univerzit a odborných pracovišť ze Španělska (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Německa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.), Maďarska (Gál Ferenc Főiskola Szeged) a Irska (Clare Youth Service, Ennis). Cílem projektu je inovace vzdělávacích obsahů navazujících magisterských a doktorských studijních programů v sociální práci. Sociální práce stojí před úkolem, podporovat při integraci do evropské společnosti uprchlíky i další příchozí cizince ze třetích zemí, pro které je jejich spiritualita a religiozita podstatnou součástí jejich životů. Problematika spirituality a religiozity je pak v sociální práci úzce spojena s problematikou etickou, protože sociální pracovník pracuje s hodnotovými systémy klienta, společnosti, sociální práce i se svým vlastním hodnotovým systémem a musí činit komplexní rozhodnutí, která vyžadují vysokou etickou kompetenci.