Informace k žádostem o odložení termínu odevzdání závěrečné práce

Termín odevzdání závěrečných prací je stanoven harmonogramem akademického roku. Pro akademický rok 2017/18 stanoven na středu 28. 3. 2018.

Práce se budou odevzdávat sekretářkám kateder v čase určeném katedrami. Podrobnější podmínky stanovuje opatření děkana k realizaci státních závěrečných zkoušek na TF JU č. 259/2017 (viz http://www.tf.jcu.cz/dokumenty/opatreni-dekana-tf-ju-1/platna-opatreni-dekana-tf-ju).

Uvedený termín odevzdání závěrečné práce prosím považujte za mezní, nikoli doporučený. Práce by měla být pokud možno odevzdána dříve.

Před případným podáním žádosti o odložení termínu odevzdání závěrečné práce prosím zvažte, zda je Vaše žádost dostatečně zdůvodněná, aby jí mohlo být vyhověno. Za důvody, na základě kterých může být žádosti vyhověno, se považují tyto:

1)       Příslušným potvrzením od lékaře doložená dlouhodobá vážná nemoc nebo hospitalizace (v řádu měsíců) v průběhu posledního roku.

2)       Příslušným potvrzením od lékaře doložená indispozice v druhé polovině března, která mohla z objektivních a nepředvídatelných příčin znemožnit včasné odevzdání práce, přičemž v té době již práce byla de facto hotová. 

3)       Vyjádření vedoucího práce, ve kterém uvede, že opožděné odevzdání práce je způsobeno důvody na jeho straně, nikoli na straně studenta.

Za dobrý či dostatečný důvod není považováno špatné rozvržení práce, podcenění časové náročnosti ve fázi příprav (např. shánění literatury) nebo ve fázi závěrečné (např. nezbytné finální úpravy dle po­kynů vedoucího práce).

Aby mohlo být žádosti vyhověno, je rovněž nutné doložit (přímo na formuláři žádosti nebo v příloze v podobě e-mailu apod.) kladné vyjádření vedoucího příslušné katedry (katedry, na kterou přísluší vedoucí závěrečné práce) s uvedením jména oponenta závěrečné práce, který zpracuje posudek ve zkrácené lhůtě (termíny pro odevzdání posudků se neprodlužují). V případě zdůvodnění žádosti zdravotními důvody (viz body 1 a 2 výše), je rovněž nutné doložit (přímo na formuláři žádosti nebo v příloze v podobě e-mailu apod.) kladné vyjádření vedoucího práce (že s dokončováním práce v daném termínu počítá a do kdy pokládá dokončení závěrečné práce za reálné).

V případě, že bude žádosti vyhověno, počítejte s odložením termínu odevzdání závěrečné práce nejdéle do konce dubna (spíše však pouze do poloviny dubna). V případě závažných rodinných či jiných problémů je tedy na místě spíše žádost o přerušení studia (student může studium přerušit až na dva roky), nikoli žádost o posouvání předem známých termínů.

Nechápejte prosím tuto striktnost v dodržování termínů jako projev neochoty nebo nedostatku vstříc­nosti, spíše jako projev "pudu sebezáchovy". V případě pozdějšího odevzdání práce dojde totiž pouze k tomu, že se Váš problém přesune k někomu jinému, komu zkomplikujete život (psaní oponentského posudku o letní dovolené apod.).

MENU