Odbornost a lidskost - sociální práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity

Co znamená sociální a charitativní práce?

Sociální práce je společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů. Ve spojení s charitativní prací vytváří na Teologické fakultě obor, jehož absolventi vnášejí do práce s klienty duchovní, etický a filosofický rozměr.


Na co se zaměřuje studium bakalářského oboru Sociální a charitativní práce?

Studium se zaměřuje na problémové situace v oblasti vzájemných vztahů člověka a prostředí ve kterém se nachází; všímá si jednotlivců, rodin, skupin i různých komunit. Při studiu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se klade důraz na filosofické, teologické, pedagogické a sociální souvislosti.


Jak studium probíhá?

 • Studuje se v tříletém bakalářském studijním programu v prezenční i kombinované (dálkové) formě studia s možností postoupit do dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Etika v sociální práci, který prohlubuje předchozí znalosti zejména o etické a psychologické důrazy a kompetence.
 • Studium má část teoretickou (např. teorie a metody sociální práce, psychologie, filosofie, sociologie...) i praktickou (supervize a praxe přímo v organizacích poskytujících sociální služby od kontaktních center po domovy pro seniory).
 • Během studia si student kromě povinných předmětů vybírá dle vlastního uvážení („baví mě“, „chci se specializovat“) z nabídky povinně volitelných a výběrových předmětů.
 • Během studia je možné vyjet na stáže do zahraničí a zapojit se do mnoha projektových aktivit.
 • Výuka kombinované formy studia probíhá o sobotách (cca 9x za semestr).
 • Zajímá vás, jaké předměty můžete v rámci jednotlivých oborů studovat?


Jaké je uplatnění?

 • Absolvent bakalářského oboru Sociální a charitativní práce je připraven pro sociální a charitativní práci ve státních, soukromých, církevních i dobrovolnických organizacích; je připraven pro výkon sociálně správních činností, sociálně právního poradenství, sociálního posouzení, sociální prevence a ochrany, sociální intervence, koncepční činnosti, sociálního managementu a dalších činností. Studijní obor je akreditován v souladu s požadavky Asociace vzdělavatelů v sociální práci a jeho absolvent se stává kvalifikovaným sociálním pracovníkem v sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
 • Absolvent navazujícího magisterského oboru Etika v sociální práci pracuje v sociální oblasti, je schopný organizační práce s lidmi s ohledem na lidský a etický rozměr sociální problematiky; při své práci umí zohledňovat nejen ekonomické a organizačně technické faktory, ale také faktory etické, případně náboženské; vychází z toho, že sociální práce poskytuje pracovníkům prostor k rozhodování, staví je před dilemata, jejichž řešení vyžaduje i etický úhel pohledu, případně eticky podloženou argumentaci. Sociální práce je zde chápána ve spojení s etickými a světonázorovými motivy jak ze strany klientů, tak ze strany sociálních pracovníků a společnosti. Těchto ideových a etických motivů si je absolvent vědom, respektuje je a dokáže se v nich orientovat a aktivně napomáhat v řešení konfliktů a problémů, kde tyto faktory hrají významnou roli. Magisterský studijní obor poskytuje odborné předpoklady především pro výkon sociální a charitativní práce ve státních, soukromých, církevních i dobrovolných organizacích, a to zejména ve vedoucích pozicích. Absolvent má také předpoklady pro tvůrčí a badatelskou práci.

 

Zajímavá možnost: sociální práce v programech celoživotního vzdělávání!

Sociální a charitativní práci je možné na Teologické fakultě JU studovat také v rámci dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání, tzv. "nultých ročníků". Jedná se dvousemestrální kurz Úvod do sociální a charitativní práce přičemž účastníkům tohoto kurzu, kteří si následně podají přihlášku k řádnému bakalářskému nebo navazujícímu magisterskému studiu, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijímací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělávání (tj. do 31.3.) získají minimálně 20 kreditů s váženým studijním průměrem do 2,0. Podobně je možné studovat v rámci dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání i kurz Úvod do etiky v sociální práci.
 

Jak se připravit na přijímací zkoušky pro bakalářské nebo navazující magisterské studium?


Chcete studovat v doktorském studijním programu Charitativní práce?

Doktorský studijní obor Charitativní práce je určen absolventům studia Sociální práce a příbuzných oborů, kteří mají zájem o studium humanitních témat v sociální práci. Studium je čtyřleté, je možné ho absolvovat v prezenční i kombinované formě studia. Studenti si v druhé polovině studia volí ze dvou specializací: Etika v sociální práci nebo Charitativní práce. V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která je charakteristická silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále se bude možné při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci.Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.


Máte-li zájem o další informace, obracejte se na studijní oddělení nebo na garanty oborů:

 • studijní oddělení: tel: +420 389 033 504, e-mail:
 • garant oboru Sociální a charitativní práce: doc. Michal Opatrný, Dr.theol. (e-mail: )
 • garant oboru Etika v sociální práci: doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: )
 • garant oboru Charitativní práce: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: )
 • koordinátor kurzů celoživotního vzdělávání: Mgr. Helena Machulová (e-mail: )

 

MENU