Volná pracovní místa v oboru

Sociální pracovník pro sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Vrchní referent/ka - soc. pracovník KoP ČB:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent/rada – sociální pracovník

v Oddělení hmotné nouze

Odboru nepojistných sociálních dávek

Kontaktního pracoviště České Budějovice

Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích

 

V Praze dne 22. března 2018

Č. j. UPCR-2018/30517-78099802

 

Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – sociální pracovník v Oddělení hmotné nouze Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště České Budějovice Krajské pobočky ÚP ČR v Českých Budějovicích, ID 11101582,

v oborech služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ a „Sociální služby a sociální práce“.

Místem výkonu služby jsou České Budějovice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 23. dubna 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zajišťování agend při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Zajišťování výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi a dalších nepojistných sociálních dávek včetně přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů včetně ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní řízení. Provádění sociálního šetření. Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 6. dubna 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@cb.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID ubhzpbh.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/30517-78099802“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Při podání žádosti lze pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství

  1. dosáhl věku 18 let
  2. je plně svéprávný

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením

  1. je bezúhonný

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo tj. vzdělání vyšší odborné nebo bakalářský studijní program.
  2. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání  nebo doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  3. má potřebnou zdravotní způsobilost

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Žádost o přijetí do služebního poměru a další podrobnosti viz. odkaz níže

Kariéra na ÚP ČR - portal

Služební místo:

Vrchní referent/rada - sociální pracovník, KoP České Budějovice

Pracoviště:

České Budějovice, Jihočeský kraj

Termín odevzdání:

6. 4. 2018

V současné době nevíme o žádných volných místech pro absolventy. Pokud vy ano, . :-)


MENU