Složení AK TF JU a popis její činnosti

Fakultní akreditační komise je grémium, které schvaluje nové předměty, akreditace a reakreditace oborů, průběžné změny ve studijních plánech a kursy CŽV. Dále se vyjadřuje k otázkám souvisejícím s realizací výuky (personální obsazení, studijní materiály, závěrečné zkoušky, metodické otázky výuky apod.). Členy fakultní akreditační komise jsou vedle děkana proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, proděkan pro rozvoj, garanti studijních oborů (včetně potenciálních garantů připravovaných oborů) a koordinátorka CŽV. V případě potřeby může děkan jmenovat i další členy akreditační komise. Rozhodnutí akreditační komise jsou pro garanty studijních oborů závazná.

Předsedou Akreditační komise Teologické fakulty Jihočeské univerzity je proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Členové akreditační komise:

 
Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol.

doc. Daniel Heider, Ph.D.

doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Mgr. Helena Machulová, Ph.D.

doc. Adam Mackerle, Th.D.

doc. Michal Opatrný, Dr.theol.

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.