Všeobecný úvod do Písma svatého

Titul: Všeobecný úvod do Písma svatého
Autor: ThLic. Adam Mackerle, Th.D.
Redaktor, zvuková režie: Mgr. Petr Pospíšil.
Vyrobilo Radio Proglas s.r.o., studio Jan Neumann, 2013.

 

01. Obecný úvod 
Pojem Bible, trojí pohled na Bibli, pojem zákon, členění Písma na SZ a NZ, na kapitoly a verše, biblické jazyky, způsoby zapisování, místa vzniku.

40:48

02. Dějiny Izraele I. - období prvního chrámu
Důvod studia dějin Izraele, dva přístupy k biblickým dějinám (minimalistický, maximalistický), doba soudců, první mimo-biblické zmínky o Izraeli, rozdělení Izraele na severní království a Judsko, zánik obou zemí a zničení jeruzalémského chrámu, vznik prvních náboženských textů.

35:10
03. Dějiny Izraele II. - období druhého chrámu
Babylónské zajetí, návrat Židů do Kenaánu, obnova chrámu. Perské období, makedonské období a vláda diadochů, helenizace židovské kultury, makabejské povstání a hasmonejská vláda, římské období, první a druhá válka židovská, zničení jeruzalémského chrámu.

35:21
04. Dějiny textu Starého zákona
Co je to originál, vliv knihtisku na vývoj starozákonních textů, tzv. Leningradský kodex, Stuttgartská hebrejská bible, kumránské svitky, Septuaginta, problematika autorství textu.

29:41
05. Dějiny textu Nového zákona
Textová kritika, přímí a nepřímí svědci, tzv. textové rodiny, rekonstrukce textu, nejčastější chyby při opisování, používání zkratek.

46:30
06. Dějiny kánonu
Co je to kánon, protokanonické a deuterokanonické knihy, apokryfy a pseudoepigrafy (rozlišení katolické a nekatolické terminologie), vznik myšlenky kánonu (3 teorie), postupné formování kánonu u Židů a u křesťanů, ustálení kánonu, kánon východních církví, apokryfy a pseudoepigrafy.

51:31
07. Starověké překlady Písma svatého
Řecké překlady a verze: Septuaginta, židovské revize Septuaginty, křesťanské revize Septuaginty; Aramejské a syrské překlady: targúmy, Diatessaron, Pešitta, Vetus Syriaca, syrská Hexapla, Harkelův Nový zákon; Latinské překlady: Vetus Latina, Vulgáta, význam překladů pro křesťanství a západní kulturu.

54:51
08. České překlady Písma svatého
Překlady do češtiny ve středověku (rukopisné), první tisky, Bible kralická a svatováclavská, překlady 20. století, typologie překladů a jak se v nich vyznat.

43:29
09. Dějiny výkladu Písma v židovském prostředí
Interpretace textu ve SZ, interpretace v překladech (LXX, tarúmy); alegorický výklad textu, Filo Alexandrijský, pešery.

24:38

10. Dějiny výkladu Písma v křesťanském prostředí
Exegeze starozákonních textů v NZ, křesťanská východní exegeze: alexandrijská škola a antiochijská škola, Origenes, Theodor z Mopsuestie; křesťanská západní exegeze: sv. Jeroným a sv. Augustin, Středověká exegeze: Tomáš Akvinský; vliv reformace na výklad Písma: pravidlo Sola Scriptura; Historicko-kritická metoda.

50:43
11. Inspirace Písma svatého
Pojem inspirovanost, biblické texty hovořící o inspirovanosti, dogmatická vyjádření magistera a různá vysvětlení v minulosti, objasnění otázky pro osobní život křesťana a zvážení důsledků jednotlivých vysvětlení inspirace, inspirace jako analogie vtělení.

59:33
12. Pravdivost Písma svatého
Dogma o pravdivosti Písma (Dei filius, Dei verbum, Sancta Mater Ecclesia), pokus o systematický pohled, semitská a řecká pravda.

29:38
13. Interpretace Písma I. - hermeneutický čtyřúhelník
O interpretaci obecně, čtyři vrcholy hermeneutického čtyřúhelníku: text, autor, adresát, věc.

36:38
14. Interpretace Písma II. - literní smysl a duchovní smysly textu
Literní smysl textu, typologický výklad, alegorický výklad, morální (tropologický) výklad, anagogický (eschatologický) výklad, kanonický výklad, intertextuální četba.

53:46

MENU