Digitální knihovny

Depositum

Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy.
V současné době jsou zpřístupněny tyto publikace

Digitální knihovna Akademie věd ČR

obsahuje digitalizovaná vydání periodik a monografií z 19. a 20. století z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců, doplněná o další publikace z fondu Knihovny AV ČR

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

poskytuje otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, ČR)

Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny (JVK)

obsahuje elektronické kopie monografií a periodik z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Manuscriptorium

vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů)

Scriptum

Nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Webarchiv

Úlohou Webarchivu je řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě Internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům