Pojištění k praxi

Odpovědnost za škodu při odborné praxi

 

I.  Základní informace

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studujícím

V souladu s ustanovením § 391 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odpovídá za škodu, ke které došlo
při odborné praxi, organizace u níž se odborná praxe uskutečňovala.

§ 391 (4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

Škoda způsobená studujícími organizaci či jiné osobě

Ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je dána odpovědnost studujících za škodu, kterou způsobí pracovišti nebo třetí osobě při výkonu odborné praxe nebo v přímé souvislosti s ní.

§ 391 (1) Žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají škole nebo právnické nebo fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním.

Doporučení pro sjednání pojištění odpovědnosti za škodu

Zejména z  výše uvedeného důvodu je studentům důrazně doporučeno sjednat si před nástupem na praxi pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje i na výkon odborné praxe.

Některé organizace toto pojištění přímo vyžadují a bez uzavřeného pojištění studenta na praxi nepřijmou.

Pojištění odpovědnosti za škodu si může student uzavřít individuálně, nebo může využít možnosti sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o., Husova 523 (areál Výstaviště ČB), 370 05 České Budějovice.

 

II. Postup sjednání pojištění u společnosti ib PROFI s.r.o.

 

Přehled s možnými variantami limitů plnění a ročního pojistného obdrží studenti před nástupem na praxi od vyučujícího praxe. Tabulka „Seznam pojištěných“ je k dispozici zde.

1. Pojištění se uzavírá vždy na dobu určitou – tj. na jeden rok.

2. Pověřený student ročníku vyplní tabulku „Seznam pojištěných“, pro které se sjednává pojištění. Do tabulky doplní i požadované datum počátku pojištění (vždy k 1. dni následujícího měsíce). Pověřený student současně vybere od jednotlivých studentů uvedených v „Seznamu pojištěných“ roční pojistné.

3. Pojištění se uzavírá vždy k začátku kalendářního měsíce. Nejpozději do 25. dne v měsíci, který předchází počátku pojištění, pověřený student:

  • „zaplatí vybrané pojistné do pokladny Teologické fakulty Jihočeské univerzity a odevzdá zde vytištěnou a vyplněnou tabulku „Seznam pojištěných“;
  • zašle vyplněnou tabulku „Seznam pojištěných“ v elektronické podobě emailem na adresu ehrlich@tf.jcu.cz (Mgr. Ehrlichová, oddělení praxe TF JU).

4. Po vyhotovení dodatku obdrží fakulta potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti studentů, kteří v daném měsíci vstoupili do pojištění.

5. V případě vzniku pojistné události nebo dotazů k rozsahu pojištění se může student obrátit na zástupce níže uvedené makléřské společnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

ib PROFI s.r.o., Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice, mail: ibprofi@ibprofi.cz

Kontakty: p. Jan Bartuška tel. +420 601 552 656; Ing. Milena Krosová tel. +420 605 218 698 nebo Mgr. Zbyněk Kros tel. +420 603 251 176

 

 

 

III. Jak postupovat při vzniku škody

Škoda, která vznikne v průběhu praxe studentovi

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe.

Škoda způsobená studentem organizaci či jiné osobě

V takovém případě musí student tuto skutečnost neprodleně oznámit svému konzultantovi praxe, případně jinému zaměstnanci organizace (nejlépe řediteli). Pracovník organizace se studentem ihned sepíše protokol o škodní události. Student zároveň tuto skutečnost nahlásí co nejdříve zástupci školy resp. vyučujícímu praxe. Pokud je student pojištěn, nahlásí věc své pojišťovně jako škodní událost.

MENU