Osudové osmičky v českých dějinách

Osudové osmičky v českých dějinách

2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o české dějiny.
Výukové cíle Kurz chce vzhledem k „osmičkovému“ roku 2018 poskytnout základní orientaci v zlomových událostech českých dějin, jejichž letopočty obsahují číslo „8“.
Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 8 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

-          velkomoravská říše spěje k zániku - 907/908

-          vyvraždění Vršovců – 1108

-          Vladislav II a jeho cesta ke královské koruně – 1158

-          smrt krále železného a zlatého Přemysla Otakara II – 1278

-          založení univerzity v Praze – 1348

-          smrt císaře a krále Karla IV - 1378

-          Jiří z Poděbrad je zvolen králem – 1458

-          Olomoucká smlouva – 1478

-          defenestrace místodržících – 1618

-          Švédové v Praze a uzavření Westfálského míru – 1648

-          ztráta Slezska - 1748

-          válka o tzv. „bavorské dědictví“ - 1778

-          revoluční rok 1848

-          Rakousko – Uhersko – 1868

-          Velká válka končí a vzniká republika – 1918

-          Mnichovský diktát – 1938

-          únorový komunistický převrat – 1948

-          Pražské jaro – 1968

-          ??? - 2018

Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu. Odborná literatura bude doporučována k prohlubujícímu samostudiu během přednášek.

kolektiv autorů - Velké dějiny zemí Koruny české – celkem 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map.

I. Do roku 1197: Prehistorie českých zemí a jejich vývoj za vlády velkomoravských Mojmírovců a knížat z rodu Přemyslova.

II. 1197–1250: Počátky dědičné monarchie a nástup stavovské společnosti v českých zemích.

III. 1250–1310: Mocenský, hospodářský a kulturní rozmach českého státu za posledních Přemyslovců.

IV a. 1310–1402: Doba Jana Lucemburského a Karla IV. – český stát v zenitu velmocenského vývoje.

IV b. 1310–1402: Doba Václava IV. a počátky ústupu českého státu z velmocenských pozic.

V. 1402–1437: České země v čase nastupující náboženské reformace a husitských

válek.

VI. 1437–1526: Doba poděbradská a jagellonská – rozmach stavovské monarchie.

VII. 1526–1618: Stavovská monarchie v době vrcholné renesance a symptomy konfesionální rivality za vlády prvních Habsburků.

VIII. 1618–1683: České země v době třicetileté války a nástupu rekatolizace a jejich podíl na odvrácení „tureckého nebezpečí“.

IX. 1683–1740: Vyvrcholení rekatolizace, rozkvět barokního slohu a první symptomy úpadku českého jazyka v českých zemích.

X. 1740–1792: Slezské války, osvícenské reformy a centralizace a germanizace správy v českých zemích.

XI a. 1792–1860: Habsburská monarchie v zápase s napoleonským hegemonismem a revolučním demokratismem a počátky utváření novodobého českého národa.

XI b. 1792–1860: Počátky právního státu, tržního hospodářství, občanské společnosti a národní kultury v českých zemích.

XII a. 1860–1890: Obnovení ústavního vývoje v rakouském císařství, industrializace českých zemí a rozvoj kultury v oblasti českého jazyka.

XII b. 1890–1918: České země „továrnou habsburské monarchie“ i dějištěm národnostních sporů a jejich vývoj v čase první světové války.

XIII. 1918–1929: Vznik a rozvoj samostatného československého státu v letech poválečné konjunktury.

XIV. 1929–1938: Osudové důsledky světové hospodářské krize a politiky „apeassementu“ – republika v ohrožení německým nacismem a vyústění mnichovské krize.

XV a. 1938–1945: Rozbití Československa, první léta Protektorátu a formování protinacistického odboje na počátku druhé světové války.

XV b. 1938–1945: Vstup SSSR a USA do války a úsilí odboje o obnovení Československé republiky

Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 32 hod rozdělených do 8 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Pondělky od 9.00 do 12.30 hod. ve dnech: 19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 11.6. 2018

Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech: 23.2., 9.3., 23.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 15.6. 2018

Učebna č. 204
Poplatek 800 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 15 pro každou skupinu
Maximální počet účastníků

140  - každá skupina maximálně 70 lidí

Příjem přihlášek do 16. 2. 2018 - pouze elektronicky – do poznámky uveďte, zda chcete navštěvovat pondělní nebo páteční skupinu.
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

MENU