Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky školských zařízení. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou.

Výukové cíle Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání vychovatele podle § 16 odst. 1, písm. c), e) a h), zák. č. 563/2004 Sb. Minimálním vstupním předpokladem kurzu je střední vzdělání ukončené maturitou. Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti speciální pedagogiky (etopedie) a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou kromě znalostí a dovedností z oblasti péče o zdraví a managementu také předměty zaměřené na kulturní tradice, etiku a principy práce církevních školských zařízení.
Obsah kurzu Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit do několika oblastí: pedagogika (obecná a sociální), vychovatelství a pedagogika volného času, etická a multikulturní výchova, psychologie, legislativa a management a základy péče o zdraví. Kurz je doprovázený také praxí a reflexí získaných pedagogických zkušeností.
Na výuku navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. V závěrečné práci student zformuluje konkrétní výchovný problém a způsob jeho řešení. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuze

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv lektorů
Rozsah kurzu 250 hodin (4 semestry)
Termíny výuky

Předběžné termíny výuky:

14.10., 11.11., 2.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2. 3.3., 21.4., 5.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. 2018
Poplatek

12 000 Kč za celý kurz

(3 000 Kč za každý semsetr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 10. 9. 2017
Odborný garant doc. Michal Kaplánek, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

K přihlášce je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

MENU