Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

 

Akademický rok2018/19 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Cílovou skupinou jsou zájemci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vstupním předpokladem účasti na kurzu pro tuto cílovou skupinu je střední vzdělání s maturitní zkouškou,
Výukové cíle Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:
a) kvalifikaci pedagoga volného času podle § 17, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona;
b) kvalifikaci vychovatele podle § 16, odst. 1, písm. c) a  e) ;
c) kvalifikaci asistenta pedagoga podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f).
Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou předměty zaměřené na etickou a náboženskou výchovu (etika ve výchově, multikulturní výchova a mezináboženský dialog) a na reflexi praxe.
Poznámka:
Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.
Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.
Obsah kurzu Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit na pět oblastí: pedagogika (obecná a sociální), pedagogika volného času, etická a osobnostní výchova, psychologie a legislativa. Přestože rozsah kurzu nedovoluje zavedení samostatného předmětu „praxe“, účastník kurzu musí absolvovat 20 hodin praxe (nad rámec rozvrhovaných 120 hodin). Na praxi navazuje předmět "reflexe pedagogické praxe". Místo výkonu praxe si zajišťuje účastník na základě předchozího schválení garantem kurzu.
Stodvacetihodinový kurz je věnován dohromady 17 tématům (předmětům), na které navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. Závěrečná práce obsahuje plán vzdělávací aktivity. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuze

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv lektorů
Rozsah kurzu 120 hodin
Termíny výuky

Termíny výuky:

13.10., 27.10., 3.11., 15.12. 2018, 5.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2.,16.3., 27.4., 4.5., 11.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6.2019

Soboty od 9.00 do 16.00

Poplatek

6 000 Kč za celý kurz

(3 000 Kč za každý semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 10. 9. 2018
Odborný garant doc. Michal Kaplánek, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

Elektronická přihláška

Přihlášky zasílejte pouze elektronickou formou. Při nástupu do kurzu je třeba doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU