Smrt je součást života

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Pedagogové, sociální pracovníci a další pomáhající profese a zájemci o téma.
Výukové cíle Detabuizace tématu smrti; reflexe vlastních postojů, názorů a pocitů k tématu smrti; rozšíření kompetencí pro praxi účastníků.
Obsah kurzu 1. Uvedení do péče o lidi na konci života (přednáška Mgr. Petry Brychtové, ředitelky hospicové péče sv. Kleofáše)
2. De/tabuizace tématu – Seznámení, mapování očekávání;
Otevření tématu a mapování vlastních postojů + diskuse s prvky Filosofie pro děti + krátký film
3. Ztráty – mapování prožitků spojených s tématem a jejich reflexe
4. Do praxe – zaměření na konkrétní potřeby účastníků kurzu (proces truchlení, specifika dětského chápání smrti, truchlení dětí, aplikace do škol).
Závěrečná reflexe „S čím odcházíme“.
Forma a metody výuky

Výuka bude rozčleněna do 4 bloků (časová dotace 4 x 1,5h).
1. Přednáška
2. Diskuse s prvky Filosofie pro děti
3. Prožitek a sebereflexe
4. Diskuse

Doporučená literatura Svatošová, M. (2008). Hospice a umění doprovázet. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství.
Amery, J. (2017). Opravdu prakticky průvodce dětskou paliativní péčí. Praha, Cesta domů.
Goldman, L. (2015). Jak s dětmi mluvit o smrti. Praha, Portál.
Kupka, M. (2014). Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha, Grada.
Špatenková, N. (2012). Poradenství pro pozůstalé. Praha, Grada.
Volandes, A. E. (2015). Umění rozhovoru na konci života. Praha, Cesta domů.
Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha, Portál.
Yalom, I. D. (2008). Pohled do slunce: o překonávání strachu ze smrti. Praha, Portál.
Lektorské zabezpečení Mgr. Petra Brychtová, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Tereza Maříková, Mgr. Veronika Plachá
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 16.3.2019 od 9:00 do 16:30
Výuka bude probíhat na učebně č. 202.
Poplatek 700 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek 11.3.2019
Odborný garant Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU