Právo pro sociální poradenství

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Umožnit účastníkům získat potřebné znalosti z uvedené oblasti také pro výkon požadovaných zkoušek dle zákona o státní službě.
Výukové cíle Cílem kurzu je získat poznatky umožňující nejen základní orientaci v právním řádu, v právním systému České republiky, v nejdůležitějších právních předpisech,  ale také získat schopnosti tyto poznatky uplatnit i v odborné pozici sociálně právního poradenství.
Obsah kurzu 1) úvod do právní teorie -orientace v základních právních pojmech, hierarchie právních předpisů, charakteristika jednotlivých právních předpisů, vztah práva a sociální práce
2) ústavní právo ČR - etapizace čsl. a čs. ústavního vývoje, dělba moci mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, legislativní proces,
3) úvod do občanského práva - orientace v oblasti občanského hmotného a procesního práva, rozlišení fyzických a právnických osob, právní způsobilost, promlčení a prekluze, počítání času, dědické právo, závazkové vztahy;  rodinné právo v zahrnutí Občanského zákoníku
4) úvod do práva pracovního a práva služebních poměrů
5) úvod do práva v systému sociálního zabezpečení  
6) úvod do trestního práva- průběh trestního řízení, orgány činné v trestním řízení.  druhy trestů, trestní odpovědnost mladistvých, činnost Probační a mediační služby
6) kriminologie, viktimologie a penologie pro sociální práci,
7) řešení praktických příkladů z oblasti poradenství na bázi tréningu – práva sociálního zabezpečení, rodinného a pracovního práva, pomoci obětem trestných činů 
Forma a metody výuky

Přednášky + presentace, diskuse, cvičení s převahou aplikace analytických metod při řešení sociálně-právních souvislostí a praktického poradenství na simulovaných příkladech. Součástí kurzu je složení zkoušky z Práva pro sociální práci odpovídající standardu bakalářského studijního programu (Právo pro sociální práci II) na TF JU. 

Doporučená literatura Budou předloženy studijní materiály v elektronické podobě.
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 32 hodin
Termíny výuky 30.9., 18.11., 16.12. 2017, 13.1. 2018

9-16 hodin

Poplatek 2 000 Kč (pro studenty JU je možná sleva 50%)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 20. 9. 2017
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Souhrnná zkouška. Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU