Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Akademický rok2019/20 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Osoby se zájmem o problematiku nemocničního kaplanství, s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v  ERC, s  ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Výukové cíle

Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana podle Dodatku č. 1 k  Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC v České republice ze dne 12. 12. 2011 a podle Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydaného v dubnu 2017 MZ ČR. Kurz splňuje jak požadavky dané výše uvedenými dokumenty, tak minimální standardy stanovené Radou pro zdravotnictví při MZ ČR dne 11. 9. 2018.

Obsah kurzu Kurz sestává z části teoretické a praktické v poměru 96 h : 96 h. Teoretická část je rozdělena do tří tematických modulů s jim odpovídajícími výukovými předměty: 1.) Filosofické a teologické základy nemocničního kaplanství; 2.) Duchovní péče a doprovázení; 3.) Teorie a praxe zdravotnictví. Tato část je zaměřena na získání znalostí a dovedností, které navazují na teologické vzdělání, a to ve výše uvedených oblastech s důrazem na pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál, komunikaci a pastorační rozhovory s pacienty, komunikaci v krizových a obtížných situacích, etické aspekty práce nemocničního kaplana, doprovázení umírajících a pozůstalých či liturgické slavení ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení. Účastníci kurzu dále získají teoretický přehled o základních medicínských oborech, jejich náplni a odborné terminologii, o právním minimu v oblasti zdravotnictví a sociální péče, organizaci zdravotnictví a nemocnic či o základech ošetřovatelské péče a první pomoci. Praktický blok zahrnuje kromě vlastní praxe ve dvou různých zařízeních také reflexní semináře a konzultace k odborné praxi. Praktická část slouží k prohlubování a zdokonalování získaných vědomostí a dovedností v oblasti plánování, poskytování a vyhodnocování duchovní péče ve zdravotnictví a v komunikaci s pacienty, jejich příbuznými a zdravotnickými pracovníky. Účastníci kurzu pracují jako členové týmu v přímém či nepřímém kontaktu se zdravými či nemocnými jedinci nebo skupinou osob. Učí se být členy multidisciplinárního týmu a přebírat odpovědnost za poskytovanou duchovní péči v rámci komplexní péče o pacienta.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuse, praktická cvičení

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána jednotlivými vyučujícími.
Lektorské zabezpečení Kolektiv vyučujících z TF, externisté.
Rozsah kurzu 96 výukových hodin + 96 hodin odborná praxe
Termíny výuky

ZS: 26.10., 2.11., 16.11., 21.12.2019, 4.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2.2020

LS: 14.3., 2.5., 9.5., 30.5., 6.6., 20.6. (zakončení)

Výuka v zimním semestru bude probíhat na učebně č. 114

Místo výuky

Teologická fakulta JU + zdravotnická zařízení (odborná praxe) v Praze a jižních Čechách

Poplatek

8 500,- Kč (4 250 Kč ZS + 4 250 Kč LS)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek

do 14. 10. 2019

Odborný garant doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Informace k praxi

Informace k praxi

Formulář potvrzení praxe

Způsob ukončení a osvědčení Prezentace kazuistiky zpracované podle zadaných požadavků; po úspěšné prezentaci obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Spolu s přihláškou zašlou zájemci také kopii bakalářského či magisterského diplomu.

Zajímavosti

Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR


MENU