Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Osoby se zájmem o problematiku nemocničního kaplanství, s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v  ERC, s  ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Výukové cíle Cílem kurzu je prohloubení stávajících vědomostí a získání nových poznatků v oblasti teologie, religionistiky, psychosociální péče, zdravotní péče, jakož i praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana podle Dodatku č. 1 k  Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006, resp. 12. 12. 2011 (Dodatek) a podle Metodického pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP vydaného v dubnu 2017 MZ ČR. Kurz splňuje požadavky dané výše uvedenými dokumenty.
Obsah kurzu Kurz sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části je rozdělen do sedmi bloků: filosofická a teologická antropologie; religionistika;  bioetika - lékařská a zdravotnická etika; pastorace; psychologie; zdravotnická péče; komunikace v obtížných a krizových situacích. Praktický blok je věnován odborné praxi I a II v celkové délce 4 týdnů. Teoretická část je zaměřena na  prohloubení stávajících a získání nových vědomostí z výše uvedených oblastí s důrazem na pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál, psychosociální péči o umírající a jejich blízké, doprovázení pozůstalých i  etické aspekty práce nemocničního kaplana. V medicínské části pak účastníci kurzu získají teoretický přehled o základních medicínských oborech, jejich náplni a odborné terminologii. Praktická část slouží k aplikaci osvojených znalostí ve zdravotnických zařízeních a získání praktických dovedností zejména v komunikaci s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem.
Forma a metody výuky

přednáška, diskuse, praktická cvičení

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána jednotlivými vyučujícími.
Lektorské zabezpečení Kolektiv vyučujících z TF, externisté.
Rozsah kurzu 96 výukových hodin + odborná praxe (40 hodin)
Termíny výuky

ZS: 18.11., 16.12., 13.1., 20.1. 27.1., 3.2., 10.2.

LS: 3.3., 21.4., 5.5., 26.5., 2.6., 16.6.
Poplatek

5000,- Kč (2500,-Kč/semestr); celkovou částku lze rozdělit do deseti splátek à 500,- Kč.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 10. 11. 2017
Odborný garant doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Informace k praxi

Informace k praxi

Formulář potvrzení praxe

Způsob ukončení a osvědčení Zkouška sestávající z písemného testu k ověření získaných znalostí a z obhajoby kazuistiky zpracované podle zadaných požadavků; po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

K přihlášce ke třeba doložit ověřenou kopii diplomu.

Zajímavosti

Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR


MENU