Moderní rétorika aneb umění přesvědčit

Moderní rétorika aneb umění přesvědčit

Akademický rok2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci z řad široké veřejnosti (senioři, studenti, zaměstnanci)
Výukové cíle

Cílem kurzu je zkvalitnění mezilidské komunikace, hlasový projev dle zásad rétoriky zdokonalování dovednosti komunikovat s druhými prostřednictvím verbálního i neverbálního projevu, zásady přípravy projevu na veřejnosti, přednesení vlastního projevu před auditoriem, vytvoření projevu na zadané téma, vnímání i poskytnutí zpětné vazby, vylepšení úrovně mluveného projevu každého účastníka kurzu, práce s mikrofonem i kamerou. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení.

Kurz zajistí každému účastníku rozvoj osobnosti nejen v oblasti rétoriky.

Obsah kurzu
  • nácvik postoje, pohybu, bráničního dýchání, přesné artikulace, slovního i větného přízvuku;
  • zpracování daných témat a jejich přednes před skupinou, práce s mikrofonem i kamerou;
  • cvičení na odstranění trémy;
  • jakýsi manuál pro každého, kdo chce nebo musí v rámci své profese vystupovat s vlastním projevem  na veřejnosti, anebo kdo by chtěl  pro potěšení  své i druhých například načíst pro své blízké pohádky.

 

Forma a metody výuky Praktická cvičení, audiovizuální záznamy
Doporučená literatura

Buchtová, B.: Rétorika, Grada 2006. Počet stran 210. ISBN 80-247-0868

Taylorová, S.- Lesterová,A.: Umění komunikace. Euromédia Group.k.s.,2010.

Špačková, A.: Moderní rétorika.Grada 2009. Počet stran: 140. ISBN:978-80.2965

Lektorské zabezpečení

Mgr. MgA. Ivana Šimánková

Moderátorka, redaktorka, hlasová pedagožka

Pracovala jako externí redaktorka a moderátorka v České televizi a v Českém rozhlase. Moderovala desítky přímých přenosů koncertů vážné hudby, pravidelné živé vysílání Noční linky ČR s celostátním dosahem, natáčela několik let týdenní hudební pořady pro stanici ČR Vltava (Hudba pod hvězdy, Hudební letokruhy), pro ČR ČB hudební půlhodinky V náladě jazzu. V Českém rozhlase České Budějovice moderovala v  Písničky pro radost a Melodie podvečera, připravuje Rodinnou abecedu pro malé i starší posluchače, cyklus Jihočeši a rozhlasový kurz etikety ve spolupráci s MgA. Alenou Špačkovou z Univerzity Karlovy v Praze.  

Pro  Jihočeskou televizi moderuje kulturní pořad Studio Z (rozhovory s Markem Ebenem, Evou Urbanovou, Kateřinou Englichovou, Michalem Horáčkem, profesorem Martinem Hilským…).

Rozsah kurzu 16 hodin
Termíny výuky 27 10. 2018 a 2. 2. 2019 od 9 do 16
Poplatek 3 000 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 3
Příjem přihlášek do 19. 10. 2018
Odborný garant Mgr. MgA. Ivana Šimánková
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU