Kurz pro aktivní laiky - AKLA

Kurz pro aktivní laiky - AKLA

Akademický rok2016/17 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina

Věřící, dospělí laici s doporučením duchovního správce

Výukové cíle Absolventi kurzu budou schopni vytvářet a vést společenství ve farnosti. Cílem kurzu je poskytnout studentům duchovní formaci, základní teologické znalosti (v rozsahu KKC) a prostor pro sdílení víry včetně vlastních praktických zkušeností. Kurz také studentům poskytne různé metodické přístupy, které lze aplikovat ve společenství. Cílem kurzu je rovněž vytvořit ze studentů společenství, které jim bude zdrojem a inspirací pro další působení ve farnostech.
Obsah kurzu
  1. A.     Duchovně-formační setkání - 4 setkání formou duchovní obnovy - Mons. David Henzl (2 setkání každý rok)
  2. B.      Základní kurz (1.rok)

Vyznání víry církve - dialog nad křesťanským krédem - Mgr. František Štěch, Th.D. (3 setkání)

Modlitba ve společenství - praktický nácvik a sdílení zkušeností - Mons. David Henzl a PhDr. Jana Marková TOC

Význam lidské zkušenosti v životě křesťanského společenství - vztah mezi existenciální zkušeností člověka a jeho zkušeností víry na příkladech biblických příběhů - doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Setkávání nad Biblí ve společenství + metody práce - úvod do biblické exegeze s praktickou ukázkou - ThLic. Adam Mackerle, Th.D. a ThLic. Julius Pavelčík, Th.D. (2 setkání: SZ a NZ)

Křesťanský pohled na morální problémy dneška - diskuze nad vybranými morálními problémy z pohledu křesťanské etiky - PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

  1. C.      Prohlubující témata (2.rok):

Křesťanské tradice a dědictví, lidová zbožnost - význam rituálů v životě současného člověka, křesťanský pohled - ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Symboly a hudba v liturgii - Mgr. Karel Ochozka a doc. PhDr. Ludmila Muchová Ph.D.

Mystagogické základy křesťanského společenství - mystagogie v teorii a praxi - Mgr. et Mgr. Jana Šídlová

Osobní spiritualita křesťana v současném světě - představení nových církevních hnutí a Papežských misijních děl - Mgr. Hana Koukalová

Filosofické a teologické dialogy - praktický nácvik dialogu na téma z života účastníků kurzu za použití principů neformální logiky s  možností aplikace metod filosofie pro život - doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Didaktické základy, práce s dětmi a mladými lidmi - principy didaktické práce se skupinou: vztah mezi kompetencemi adresátů vzdělávání a stanovením cílů, metody didaktické práce se skupinami adresátů různého věku a zaměření, základní druhy organizačních forem vyučování - doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Rozvíjení křesťanské identity v životě dnešního křesťana - teorie mapující vliv změny paradigmat současné společnosti na rozvoj a proměny identity dětí a mládeže, diskuze o dopadech, které mohou mít tyto skutečnosti na doprovázení dětí, mladých lidí a dospělých ve víře - doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Misie v současné české společnosti - Msgr. Dr. Leo-M. Maasburg a Mgr. Hana Koukalová

  1. D.     Absolventi kurzu budou mít možnost v pokračování kurzu formou dalších setkání na prohlubující témata, dle vlastního zájmu, případně dle nabídky TF.
Úvodní přednášku kurzu přednese prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.
Forma a metody výuky

Formy: skupinová a samostatná práce.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické

Doporučená literatura

Studijní a výukové  materiály budou předány účastníkům kurzu.

Doporučená literatura:

MUCHOVÁ, L. Budete mými svědky. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011
MUCHOVÁ, L. Vyslovit nevyslovitelné. Brno: CDK, 2005
MUCHOVÁ, L. Náboženská edukace v současné společnosti. Ružomberok: PF KU, 2009.

BURGGRAF, Jutta. 2014. Fundamentální teologie: uvedení do teologie. Vyd. 2. Překlad Helena Vepřeková. Pardubice: Axis. ISBN 978-80-903864-8-8.

KASPER, Walter. 1994. Theologie - součást naší doby. Vyd. 1. V Praze: Česká křesťanská akademie. Knihy ze světa. ISBN 80-857-9509-4.

SKALICKÝ, Karel. 2002. Současná křesťanská teologie, aneb pokus představit bohovědu přírodovědcům. Teologické studie. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2002(2), 33-42. ISSN 1213-5917.

SKALICKÝ, Karel. 2007. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. In: Věřím ve vzkříšení těla a život věčný: VI. celostátní kongres katechetů, 25. - 27. října 2007, Kroměříž. Vyd. 1. Praha: Pro katechetickou sekci České biskupské konference vydalo nakl. Tomáš Halama, s. 17-43. ISBN 978-80-87082-05-8.

ŠTĚCH, František. 2011. Láska jako srdce teologie. Cartias et veritas. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1(1), 24-29. ISSN 1805-0948.

ŠTĚCH, František. 2011. Tu se jim otevřely oči: zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. ISBN 978-80-7412-093-0. (Vybrané pasáže).

SCHOCKENHOFF, Eberhard. Vykoupená svoboda. O co v křesťanství jde (2015)

ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. Úvod a principy (2015)

Encyklika Veritatis splendor (1993) Jana Pavla II.

Encyklika Caritas in Veritate (2009) Benedikta XVI.

Encyklika Laudato si’ (2015) papeže Františka

TICHÝ, Ladislav a Pavel SEJKORA. Úvod do Nového zákona. 2. přeprac. vyd. Svitavy: Trinitas, 2003. ISBN 80-86036-79-0.

BÁNDY, Juraj. Úvod do Starej zmluvy. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1885-X.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury, Praha : Vyšehrad, 1996.

Lektorské zabezpečení PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. František Štěch, Th.D., ThLic. Adam Mackerle, Th.D., ThLic. Julius Pavelčík, Th.D., ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., Mgr. et Mgr. Jana Šídlová, PhDr. Jana Marková TOC, Mons. David Henzl, Mgr. Hana Koukalová, Mgr. Karel Ochozka, Msgr. Dr. Leo-M. Maasburg
Rozsah kurzu 20 výukových bloků, 1x měsíčně v průběhu 2 let
Termíny výuky

Předběžné termíny pro první dva semstry:

 3.9., 19.11., 17.12., 14.1., 28.1. 11.2., 11.3., 6.5., 3.6. a 24.6 + další v ak.roce 2017/2018

Poplatek

2 000 Kč za celý kurz

(500 Kč za každý semsetr)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol  6020251904, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 20. 9. 2016
Odborný garant doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba seminární práce formou kolokvia.

Osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášení Kapacita kurzu je naplněna.

MENU