Výzva k předkládání návrhů na kandidátky/kandidáty na funkci děkanky/děkana TF JU pro období 2020-2024

 

Akademický senát


Teologické fakulty Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích

 

vyzývá

 

členky a členy akademické obce

Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

na základě čl. 8 Jednacího řádu AS TF JU a dle Volebního řádu

AS TF JU

k předkládání návrhů na kandidátky/kandidáty

na funkci děkanky/děkana.

 

Návrhy je možné předkládat ode dne vyhlášení do 13. 11. 2019 do

14.00 v knihovně J. P. Ondoka v rámci provozní doby pro

veřejnost. Tamtéž budou k dispozici formuláře.


Písemný návrh musí obsahovat:

jméno, příjmení a pracoviště nebo bydliště kandidátky/kandidáta

a jméno, příjmení a podpis navrhovatelky/navrhovatele.

Neúplné písemné návrhy budou brány jako neplatné.


Volební komise zveřejní 21.11.2019 seznam navržených

kandidátek/kandidátů, kteří s kandidaturou souhlasí.

 

Volební komise zveřejní 25. 11.2019 stručný životopis a stručné představy o směřování fakulty jednotlivých kandidátek/kandidátů na funkci děkanky/děkana na úřední desce fakulty.

Na 4. 12. 2019 bude v době od 13.00-15.00 hod. svoláno shromáždění akademické obce TF JU, na němž se představí kandidátky/kandidáti na funkci děkanky/děkana.

 

O návrhu na jmenování děkanky/děkana se podle§ 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v současném znění, bude usnášet akademický senát TF JU na svém veřejném zasedání dne 11. 12. 2019 od 13.00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 6. 11. 2019

volební komise ve složení:

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D

Mgr. Magdaléna Ehrlichová

Mgr. Pavel Kilbergr