Maltský teolog John Berry navštívil TF JU

V prvním březnovém týdnu byl na pozvání autora tohoto článku hostem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích maltský teolog P. Dr. John Anthony Berry. Šíře zájmů a teologického angažmá Dr. Berryho slibovala zajímavý zážitek a nutno říci, že náš host očekávání naplnil.

Otec Berry je římskokatolický kněz, vyučuje dogmatickou a fundamentální teologii na maltské státní univerzitě ve Vallettě. Zároveň je úřadujícím předsedou maltské sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Na maltském Institutu pastorační formace (PFI) vyučuje též liturgiku a teologii 2. Vatikánského koncilu. Působí v maltské Arcidiecézní komisi pro mezináboženský dialog. S tím také souvisí jeho zájem o ekumenismus (je členem Societas Ecumenica - European Society for Ecumenical Research). Mezi jeho další teologické zájmy patří francouzská Nouvelle Théologie, teologie církevních otců a vztah teologie, církve a kultury. V neposlední řadě je třeba zmínit jeho členství v britské teologické společnosti.

Během svého týdenního pobytu přednesl dr. Berry celkem tři přednášky, z toho dvě pro studenty Teologické fakulty Jihočeské univerzity a jednu pro její pedagogy a studenty doktorských studijních programů. První přednáška v rámci semináře Teologie napříč kulturami se zabývala tématem „riskování církve“ v kontextu plurality kultur současného světa. Být církví v současném světě je riskantní a křesťané se této výzvě nesmí vyhnout. Má-li být totiž církev věrohodná, musí se poctivě potýkat se svými otázkami, musí být dokonce ochotna dát samu sebe všanc, aby dostála svému poslání – vždy svědčit o transcendentální zkušenosti křesťanské víry v Ježíše Krista, která je odvahou k plnosti smyslu života. Ten, podle Dr. Berryho, spočívá právě v Ježíši Kristu, v němž může každý objevit podstatu a smysl svého bytí.

Vztah mezi křesťanskou vírou a církevní přináležitostí, jako proces dýchání, který bychom také mohli nazvat toužením po transcendenci, byl tématem druhé přednášky pro vyučující a doktorandy Teologické fakulty. Přednáška poslední (opět pro studenty) pak představila teze související s otázkou seberealizace křesťanů v současném světě. Její název „Čisté hlavy a svatá srdce: Křesťané pro 21. století“ je dosti výmluvný a hovoří sám za sebe. Otec Berry v ní předvedl, že pro teology je důležité nejen naplnit ideál přísné vědeckosti, ale také schopnost popularizace svých odborností. Humor přednášejícího a jednoduché formulace obtížných teologických problémů souvisejících s křesťanskou identitou studenti velmi ocenili. Všechny zmíněné přednášky byly prosloveny v anglickém jazyce a potěšujícím zjištěním bylo, že doba kdy bylo obtížně možné uspořádat takovéto přednášky bez tlumočení již, zdá se, minula.

Dr. Berry také absolvoval jednání s děkanem Teologické fakulty Doc. Tomášem Machulou, z kterého vzešlo ujištění o zintenzivnění vzájemné spolupráce. Konkrétním krokem bude v blízké budoucnosti výměna odborných časopisů vydávaných oběma partnery. Na Maltu tak poputují filosofická „Studia Neoaristotelica“ a do Českých Budějovic zase na oplátku „Melita Theologica“. Pokračovat bude také výměna pedagogů přes různé programy typu Erasmus +. Ve jmenovaném programu se také usiluje o podepsání dohody o výměně studentů. Dlužno ještě zmínit, že přednášková činnost a jednání na akademické půdě nebyly jedinými aktivitami návštěvníka z Malty. Na církevní úrovni proběhla setkání s administrátorem českobudějovické diecéze Mons. Adolfem Pintířem a děkanem katedrály Sv. Mikuláše P. Dr. Zdeňkem Marešem. Čas zbyl však také na prohlídku centra města, univerzitního kampusu a Českého Krumlova. Domnívám se, že tato návštěva otevřela naší fakultě i univerzitě novou příležitost zahraniční spolupráce.

Článek je převzatý ze stránek České společnosti pro katolickou teologii.

MENU