Doc. Jakub Sirovátka obdržel vynikající hodnocení od GA ČR

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR") udělila doc. Jakubu Sirovátkovi, řešiteli projektu č. 16-22881S

s názvem "Proměny vztahu etiky a náboženství v díle Immanuela Kanta", v závěrečném hodnocení stupeň „vynikající".

 

„Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány,

jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost,

přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém

prostředí, ale i v mezinárodním kontextu,“ uvádí předseda GA ČR, prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

 

Srdečně blahopřejeme!