Volební řád Akademického senátu TF JU

Vnitřní předpisy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dne 16. 5. 2017 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne 8. 6. 2017 pod č.j. 01/0360/17 Volební řád Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

………………………………………                                                          ………………………………………

            PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.                                                          doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

předsedkyně AS JU                                                                                   rektor JU

 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD

AKADEMICKÉHO SENÁTU TEOLOGICKÉ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podle §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „volební řád“).

 

Článek 1

Volby (obecné ustanovení)

 

(1)   Organizace voleb do akademického senátu se řídí zákonem a ustanoveními tohoto volebního řádu.

 

Článek 2

Vyhlášení voleb

 

(1)   Volby do akademického senátu vyhlašuje předseda volební komise nebo děkan fakulty v souladu s článkem 11, odst. 2 jednacího řádu, a to nejpozději třicet dnů před skončením funkčního období stávajícího akademického senátu.

 

(2)   Konkrétní termín a místo konání voleb do akademického senátu stanoví volební komise na nejméně dva po sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý den bylo možno hlasovat nejméně čtyři hodiny. Při stanovování volebních dnů je vhodné zohlednit studenty kombinovaného studia.

 

(3)   Vyhlášení voleb do akademického senátu se zveřejňuje na úřední desce. Údaje o termínu a místě konání voleb se zveřejňují nejpozději čtrnáct dnů před prvním dnem voleb.

 

  

Článek 3

Volební komise

 

(1)   Pro potřeby organizace a řízení voleb do akademického senátu se zřizuje volební komise v souladu s článkem 11, odst. 2 jednacího řádu.

 

(2)   Volební komise ze svého středu zvolí předsedu.

 

(3)   Volební komise organizuje volby a zodpovídá za jejich řádný průběh. Na místě, kde se koná hlasování, musí být přítomni nejméně dva členové volební komise.

 

(4)   Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do akademického senátu.

 

Článek 4

Seznamy voličů

 

(1)   Seznamy voličů zajistí volební komise. Může-li volič volit v obou kuriích, zvolí pouze jednu z nich. Své rozhodnutí sdělí volební komisi. Ta jeho rozhodnutí zaznamená.

 

(2)   Každý člen akademické obce smí volit pouze jednou.

 

Článek 5

Kandidáti

 

(1)   Kandidáty do akademického senátu může navrhnout každý člen akademické obce fakulty pouze ze své kurie, a to písemně členům volební komise, nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb.

 

(2)   Po písemném potvrzení souhlasu navržených s kandidaturou zveřejní volební komise seznam kandidátů do senátu členěný po kuriích na úřední desce, a to nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem konání voleb do akademického senátu.

 

(3)   Navržený kandidát do akademického senátu, je-li příslušníkem obou kurií, smí kandidovat pouze jednou.

 

(4)   Volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty vytištění hlasovacích lístků, na kterých jsou zveřejněna jména kandidátů do akademického senátu, celkový počet zástupců kurie v akademickém senátu a způsob vyplnění hlasovacího lístku. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do akademického senátu byly jednoznačně identifikovány.

 

Článek 6

Průběh voleb

 

(1)   Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.

 

(2)   Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

 

(3)   Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise.

 

(4)   Po ověření totožnosti a označení v seznamech voličů je voliči vydán hlasovací lístek.

 

(5)   Po každém dnu voleb volební komise uschová v uzamčeném prostoru zapečetěnou volební schránku.

 

(6)   Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením, je neplatný.

 

 

Článek 7

Výsledky voleb

 

(1)   Zvoleno je vždy těch osm z navržených akademických pracovníků a ti čtyři z navržených studentů, kteří získají ve své kurii nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta do akademického senátu k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede volební komise.

 

(2)   Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb a obálky s odevzdanými hlasovacími lístky předá předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise bezodkladně předsedovi nově zvoleného akademického senátu na jeho ustavující schůzi.

 

(3)   Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úřední desce.

 

(4)   Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do tří dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do deseti dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být uveřejněny na úřední desce.

 

(5)   Skutečnost, že kandidáti do akademického senátu byli platně zvoleni, vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise na prvním (ustavujícím) zasedání nově zvoleného akademického senátu, které svolá nejdříve patnáct dnů a nejpozději třicet dnů po zveřejnění výsledků voleb. Zvoleným členům předá předseda volební komise písemná osvědčení.

 

Článek 8

Náhradníci

 

(1)   Kandidáti do akademického senátu, kteří nebyli zvoleni a získali více než pět odevzdaných hlasů, jsou zapsáni do seznamu náhradníků ve své kurii, a to v pořadí podle počtu hlasů. Seznam je uložen mezi dokumenty akademického senátu.

 

(2)   Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu.

 

(3)   Mandát náhradníka zaniká s koncem funkčního období akademického senátu, do něhož byl zvolen.

 

 

Článek 9

Orgány akademického senátu

 

(1)   Předseda akademického senátu je volen všemi dvanácti členy akademického senátu, kterýkoliv z nich také může navrhovat kandidáta na tuto funkci.

 

(2)   Volbu předsedy akademického senátu řídí předseda volební komise, v průběhu funkčního období předsedající schůze. Volba se provádí tajným hlasováním, ke zvolení předsedy stačí nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci předsedy senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, kde již rozhoduje prostá většina hlasů. Pokud i po druhém kole mají oba kandidáti shodný počet hlasů, rozhoduje los.

 

(3)   Akademický senát volí z řad svých členů dva místopředsedy, jednoho z akademických pracovníků a jednoho z řad studentů fakulty. Při jejich volbě nebo odvolání z funkce se postupuje obdobně jako v případě volby nebo odvolání předsedy akademického senátu.

 

 

Článek 10

Opakování voleb

 

(1)   Opakované volby vyhlašuje předseda volební komise.

 

(2)   Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.

 

(3)   O opakování voleb podle odst. 2 rozhoduje volební komise. Pro opakování voleb se musí vyslovit nejméně tři pětiny jejích členů. K rozhodnutí o opakování voleb může dojít nejpozději patnáct dnů po skončení posledního dne konání voleb.

 

 

Článek 11

Doplňovací volby

 

(1)   Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu není náhradník nebo všichni náhradníci odmítli členství v akademickém senátu. Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících funkčního období akademického senátu.

 

(2)   Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

 

(3)   Mandát členů akademického senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním obdobím senátu, do něhož byli zvoleni.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

(1)   Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2008, který byl schválen Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 5. 2008.

 

(2)   Tento volební řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 3. 5. 2017 a Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 16. 5. 2017.

 

 

 

…………………………………….                   ………………………………………….

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.                    doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

                  děkan TF JU                                 předsedkyně Akademického senátu TF JU