Jednací řád Akademického senátu TF JU

Vnitřní předpisy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dne 16. 5. 2017 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne 8. 6. 2017 pod č.j. 01/0359/17 Jednací řád Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

………………………………………                                            ………………………………………

               PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.                                                      doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

předsedkyně AS JU                                                                             rektor JU

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD

AKADEMICKÉHO SENÁTU TEOLOGICKÉ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podle §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) usnesl na tomto Jednacím řádu Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „jednací řád“).

 

ČÁST PRVNÍ

 OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)   Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity (dále jen „akademický senát“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“), v souladu se Statutem Teologické fakulty Jihočeské univerzity (dále jen „fakulta“) a Statutem Jihočeské univerzity (dále jen „univerzita“) v aktuálním znění.

 

(2)   Členové akademického senátu jsou voleni členy akademické obce fakulty, jíž odpovídají za svou činnost.

 

Článek 2

Struktura akademické obce

 

(1)   Členy akademické obce jsou akademičtí pracovníci působící na fakultě, ve smyslu §70 zákona a studenti řádně zapsaní ke studiu na fakultě.

 

(2)   Pro účely voleb jsou členové akademické obce rozděleni do dvou kurií. Akademičtí pracovníci tvoří kurii akademických pracovníků. Studenti řádně zapsaní ke studiu na fakultě tvoří kurii studentů.

 

Článek 3

Složení akademického senátu

 

(1)   Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.

 

(2)   Akademický senát má dvanáct členů, z nichž je osm zástupců z kurie akademických pracovníků fakulty, a čtyři jsou z kurie studentů.

(3)   Členství v akademickém senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.

 

(4)   Zanikne-li členství některého člena akademického senátu fakulty před uplynutím jeho funkčního období a volební řád Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích umožní výkon funkce člena akademického senátu fakulty náhradníkem, vykonává náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.

 

(5)   V případě, že student zvolený do akademického senátu je v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může do sedmi dnů po dnu řádného ukončení studia písemně sdělit předsedovi akademického senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém případě bude zařazen na seznam náhradníků na dobu nejvýše 5 měsíců a povolán do akademického senátu po zápisu do studia. Není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.

 

 

Článek 4

Orgány akademického senátu

 

(1)   Orgány akademického senátu jsou předseda a dva místopředsedové (jeden z akademických pracovníků a jeden z řad studentů fakulty).

 

(2)   Předsedu akademického senátu je možné odvolat na základě negativního výsledku při hlasování o důvěře. Toto hlasování je tajné a lze jej iniciovat na základě žádosti nejméně pěti členů akademického senátu.

 

(3)   Místopředsedové akademického senátu se střídají s předsedou akademického senátu ve vedení jednotlivých schůzí akademického senátu, a to pravidelně.

 

(4)   Akademický senát zřizuje komise jako své iniciační a kontrolní orgány v jednotlivých oblastech své působnosti. Komise mohou být stálé nebo dočasné.

 

(5)   Členové komise jsou jmenováni akademickým senátem na základě hlasování o každém z nich. Odvolání člena komise probíhá stejným způsobem.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů akademického senátu

 

(1)   Člen akademického senátu je povinen zúčastňovat se jednání senátu, aktivně se na nich podílet a odpovědně plnit svěřené úkoly.

 

(2)   Člen akademického senátu má při jednání senátu právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám působnosti senátu a požadovat jejich řešení.

 

 

ČÁST DRUHÁ

JEDNACÍ ŘÁD

 

Článek 6

Činnost akademického senátu

 

(1)   Akademický senát fakulty

a)        na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,

b)        schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,

c)        schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

d)       schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,

e)        schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

f)         dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,

g)        usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

h)        na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem Jihočeské univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

 

(2)   Akademický senát se vyjadřuje zejména:

a)     k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě, 

b)    k záměru děkana jmenovat nebo odvolávat proděkany.

 

(3)   Návrhy podle odstavce 1 písm. a) až e) a h) a podklady o rozhodnutí podle odstavce 1 písm. g) je jejich předkladatel povinen nejméně sedm kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

(4)   O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty; návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

 

 

Článek 7

Jednání akademického senátu

 

(1)   Akademický senát se schází podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc. Zasedání akademického senátu svolává předseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost děkana, proděkana nebo tajemnice fakulty, případně na žádost nejméně padesáti členů akademické obce.

 

(2)   Svolávání se provádí zveřejněním data, času a místa konání schůze na vývěsce fakulty a společnou e-mailovou adresou akademického senátu, a to nejpozději sedm dnů před jejím konáním.

 

(3)   Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.

 

(4)   Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda akademického senátu veřejné vysoké školy nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu veřejné vysoké školy mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají.

 

(5)   Na žádost děkana nebo rektora je předseda akademického senátu fakulty povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu fakulty.

 

(6)   O průběhu jednání se pořizuje zápis, který ověřuje a podepisuje předseda akademické senátu. Zápis je poté nejpozději sedm pracovních dní po zasedání zveřejněn na úřední desce a zároveň je doručen děkanovi fakulty.

 

(7)   Akademický senát rozhoduje usnesením. Poměr hlasů je v zápise vždy uveden.

 

(8)   Akademický senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu.

 

(9)   Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně při hlasování nadpoloviční většina všech přítomných členů a nevyjádřili se proti všichni studenti zvolení do senátu, pokud není v některém bodě tohoto řádu stanoveno jinak. Hlasuje se veřejně zdvižením ruky, pokud není v některém bodě tohoto řádu stanoveno jinak.

 

(10) Akademický senát si k jednání může přizvat kteréhokoliv člena akademické obce, případně zaměstnance fakulty.

 

(11) Akademický senát může vyzvat člena Akademického senátu Jihočeské univerzity zvoleného na fakultě nebo delegáta v Radě vysokých škol, aby se dostavil na zasedání akademického senátu a odpověděl na otázku týkající se jeho funkce, položenou členem akademického senátu nebo členem akademické obce.

 

(12) Na návrh kteréhokoliv člena senátu musí dát předsedající hlasovat o přerušení nebo ukončení jednání senátu.

 

 

Článek 8

Návrh na jmenování děkana

 

(1)   Akademický senát se usnáší o návrhu na jmenování děkana fakulty. K tomu zřizuje komisi.

 

(2)   Kandidáta na funkci děkana fakulty může písemně navrhnout akademickému senátu každý člen akademické obce.

(3)   Akademický senát organizuje projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty zpravidla devadesát dnů před uplynutím funkčního období děkana, a to zveřejněním na úřední desce fakulty.

 

(4)   Návrhy na kandidáty se odevzdávají komisi, kterou k tomuto účelu určí akademický senát. Ta si následně vyžádá od navržených kandidátů písemný souhlas s jejich kandidaturou, stručný životopis a stručné představy o směřování fakulty.

 

(5)   Volba kandidáta na funkci děkana probíhá tajným hlasováním.

 

(6)   Volba kandidáta na funkci děkana může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů).

 

(7)   Návrh na jmenování děkana je přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty.

 

Článek 9

Návrh na odvolání děkana z funkce

 

(1)   Akademický senát může podat rektorovi univerzity návrh na odvolání děkana fakulty.

 

(2)   Písemný podnět k projednávání návrhu na odvolání děkana fakulty z jeho funkce může podat akademickému senátu kterýkoliv člen senátu nebo nejméně padesát členů akademické obce.

 

(3)   Návrh na odvolání děkana z jeho funkce je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

 

 

Článek 10

Funkční období akademického senátu

 

(1)   Funkční období akademického senátu je dvouleté.

 

(2)   Členství v akademickém senátu zaniká

a)     uplynutím funkčního období,

b)    dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi senátu,

c)     společně se zánikem členství v akademické obci,

d)    rozpuštěním akademického senátu,

e)     jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené účasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu. Na toto hlasování senátu musí být daný člen senátu předem písemně pozván.

 

 

Článek 11

Rozpuštění akademického senátu

 

(1)   Akademický senát se rozpouští, pokud

a)    se na tom hlasováním usnesou tři pětiny všech členů akademického senátu,

b)   společně rezignuje na své členství více než polovina všech členů akademického senátu,

c)    po dobu šesti měsíců se akademický senát nekoná.

 

(2)   Na svém posledním zasedání jmenuje akademický senát volební komisi, jejíž předseda neprodleně vyhlásí volby; v případě rozpuštění senátu podle bodu c), nebo v případě, že se akademický senát na jmenování volební komise neusnesl, do třiceti dnů vyhlašuje volby a jmenuje volební komisi děkan fakulty.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

(1)   Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2008, který byl schválen Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 5. 2008.

 

(2)   Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 3. 5. 2017 a Akademickým senátem Jihočeské univerzity dne 16. 5. 2017.

 

 

 

 

 

           doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.                                                     doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

                          děkan TF JU                                                               předsedkyně Akademického senátu TF JU