261/2017 z 6. 12. 2017

Opatření děkana k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 261/2017                                                               České Budějovice, dne 6. 12. 2017

 

 

 

OPATŘENÍ DĚKANA

K poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

 

 

  1. Základní stipendium.

a)    Výše základního stipendia je 7,500,- Kč měsíčně pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů (dále DSP).

b)    Studentům prvního ročníku DSP je základní stipendium vypláceno 11 měsíců v roce (říjen až srpen) a studentům vyšších ročníků 12 měsíců v roce (září až srpen) po standardní dobu studia.

c)     Přidělení základního stipendia podléhá hodnocení práce studentů v DSP. Pokud je práce studenta hodnocena jako nedostatečná, může mu hodnotící komise základní stipendium snížit nebo odebrat. Výpočet výše stipendia probíhá dle tabulky stanovené děkanem TF JU. Tabulku vyplňuje hodnotící komise na základě „Zprávy o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“.

d)    Základní stipendium nebude přiznáno v případě, že student neodevzdá v čase do vypršení stanovené lhůty „Zprávu o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“. 

 

2.   Studentům prezenční formy DSP může být vypláceno mimořádné/prémiové stipendium.

a)    Mimořádné/prémiové stipendium je vypláceno rozhodnutím děkana, a to měsíčně. Měsíční výplata tohoto stipendia je stanovená ve stejné výši na období říjen-březen resp. duben-září.

b)    Návrh na výši vypláceného měsíčního mimořádného/prémiového stipendia předkládá děkanovi předseda oborové rady DSP 2 krát ročně vždy do 20. září (na měsíce říjen-březen) a do 20. března (na měsíce duben-září) po projednání v komisi k tomu ustanovené. Komise jedná o výši tohoto stipendia na základě „Zprávy o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“, kterou každý student DSP musí odevzdat své studijní referentce do 1. září (za období březen až srpen) a do 1. března (za období září až únor) každého roku svého studia.

c)     Výše měsíční výplaty mimořádného/prémiového stipendia se pohybuje v rozmezí 0,- Kč až 7,500,- Kč.

d)    Při návrhu výše mimořádného/prémiového stipendia se přihlíží ke „Zprávám o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“, jejichž součástí je zpráva studenta DSP o plnění studijního plánu, aktivní účasti na konferencích, pedagogické činnosti na TF, publikační činnosti za TF a k zapojení do grantové činnosti a do činnosti na katedře. Výpočet výše stipendia probíhá dle tabulky stanovené děkanem TF JU. Tabulku vyplňuje hodnotící komise na základě „Zprávy o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“. Děkanem ustanovená hodnotící komise se skládá minimálně ze 3 členů oborové rady DSP. Předsedou hodnotící komise je vždy garant příslušného doktorského studijního programu.

e)    Mimořádné/prémiové stipendium nebude přiznáno v případě, že student neodevzdá ve stanovené lhůtě „Zprávu o výsledcích studia a práce doktorandů na TF“. 

f)     Je-li student v zaměstnaneckém poměru k TF, započítávají se mu pouze ty aktivity, které nejsou předmětem jeho pracovní náplně.

 

3.   Vyplácení ostatních forem stipendií se řídí Stipendijním řádem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

4.   Termín pro výplatu základních a mimořádných/prémiových stipendií.

a) Termín pro výplatu stipendií studentů DSP je stanoven na 10. den daného měsíce. V případě, že 10. den v měsíci připadne na den pracovního klidu, je výplatním termínem první následující pracovní den.

b) Výplaty stipendií se provádí formou převodu na osobní účet studenta, který má zřízen u peněžního ústavu a je zadaný v systému STAG.

 

5. Náplň činností studenta v DSP

a) Komise pro hodnocení srovnává informace ze zpráv doktorandů s jejich náplní činností a podle toho přiděluje body.

b) Náplň činností sestavují školitel doktoranda ve spolupráci s vedoucím katedry a doktorandem. Příslušným vedoucím katedry je vedoucí katedry, na které působí školitel doktoranda.

c) Náplň činností doktoranda obsahuje:

- Studijní plán pro daný akademický rok;

- Administrativní povinnosti doktoranda na katedře;

- Pedagogické povinnosti doktoranda na katedře;

- Vědecko-publikační povinnosti doktoranda.

 

6. Toto opatření ruší platnost opatření děkana č. 253/2017 ze dne 13. 9. 2017.

    Toto opatření nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2017.  

 

 

                                                                                              doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                                                                                                                děkan TF JU

 

MENU