261/2017 z 28. 2. 2018 - dodatek č. 1

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 261/2017 k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 261/2017 – dodatek č. 1                          České Budějovice, dne 28. 2. 2018

 

 

dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 261/2017

k poskytování stipendií pro studenty doktorských studijních programů

 

1. Výše základního stipendia od 1. 1. 2018 činí 11 250,- Kč měsíčně.

 

2. Přidělení základního stipendia podléhá hodnocení práce studentů v DSP. Pokud je práce studenta hodnocena jako nedostatečná, může mu hodnotící komise základní stipendium snížit až na částku 3 750,- Kč.

 

3. Při dlouhodobém neplnění studijních povinností určených pro interní doktorandy může hodnotící komise studentovi doporučit přestup z prezenční do kombinované formy studia.

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

                 děkan TF JU

MENU