281/2020 z 15. 7. 2020

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 281/2020                                                     České Budějovice, dne 15. 7. 2020

 

 

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21

V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

V návaznosti na opatření děkana 277/2020 vyhlašuji doplňující přijímací řízení pro doktorský studijní program Teologie.

Termín podání přihlášky ke studiu: 30. srpna 2020

 

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019):

  • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, případně i oboru, a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
  • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.
  • dále uchazeči zašlou do 15. září 2020 na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru.

 

 

Pro průběh přijímací zkoušky platí opatření děkana 278/2020.

 

 

České Budějovice dne 15. 7. 2020

 

 doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU                

 

 

MENU