280/2020 z 25. 5. 2020

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 280/2020                                                     České Budějovice, dne 25. 5. 2020

 

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21
V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

 

 

1. Náležitosti přihlášky:

 

(a) Forma podání přihlášky: elektronickou formou

(b) Termín podání přihlášky

  • bakalářské a navazující magisterské studium: do 15. srpna 2020

(c) Administrativní poplatek:         500,– Kč

  • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:

-     číslo účtu:                           104725778/0300 (ČSOB)

-     konstantní symbol:            0308

-     variabilní symbol:               6020104

-     specifický symbol:              číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

Uvedené údaje jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (tj. nesmí chybět mj. správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol).  

  • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího bakalářského oboru/programu se uhrazená částka nevrací.

(d) V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostat­nou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

 

 

2. Studijní programy a podmínky přijetí ke studiu

 

(a) Bakalářský studijní program Teologie

 

Forma studia: Prezenční i kombinovaná

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 24. – 25. srpna 2020

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2020; ostatní uchazeči je doloží v den zápisu ke studiu, ve výjimečných případech nejpozději 15. října 2020).

 

 

(b) Bakalářský studijní program Religionistika

 

Forma studia: Prezenční i kombinovaná

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 24. – 25. srpna 2020

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2020; ostatní uchazeči je doloží v den zápisu ke studiu, ve výjimečných případech nejpozději 15. října 2020).

 

 

(c)  Navazující magisterský studijní program Teologie

 

Forma studia: Prezenční i kombinovaná

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 24. – 25. srpna 2020

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského studijního programu zaměřeného na teologii. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2020; ostatní uchazeči je doloží v den zápisu ke studiu, ve výjimečných případech nejpozději 15. října 2020).

 

 

(d) Navazující magisterský studijní program Teologie služby

 

Forma studia: Prezenční i kombinovaná

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 24. – 25. srpna 2020

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-       dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo při­pravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2020; ostatní uchazeči je doloží v den zápisu ke studiu, ve výjimečných případech nejpozději 15. října 2020).

 

 

(e) Navazující magisterský studijní program Filosofie  

 

Forma studia: Prezenční

Posouzení přihlášky ke studiu: bez přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky (pro ověření jazykové znalosti, je-li třeba, viz bod 3 tohoto opatření): 24. – 25. srpna 2020

Obecné podmínky pro přijetí ke studiu:

-       podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi (viz bod 1 tohoto opatření)

-   dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o ukončení bakalář­ského studijního programu Filosofie nebo studijního programu příbuzného. Absolvent humanitního oboru v jiné oblasti vzdělávání může přistoupit k přijímacímu řízení pouze se souhlasem garanta studijního programu, který zváží vhodnost vystudovaného bakalářského programu pro studium Filosofie. Uchazeči, kteří mají tento doklad k dispozici, jej dodají na studijní oddělení TF JU do 15. srpna 2020; ostatní uchazeči je doloží v den zápisu ke studiu, ve výjimečných případech nejpozději 15. října 2020).

 

3. Ověření znalosti českého jazyka

V případě bakalářských a navazujících magisterských programů je třeba zajistit, aby uchazeč prokázal svou dostatečnou znalost českého jazyka. Bez této znalosti nemůže být uchazeč ke studiu přijat. V případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá. V případech jiného státního příslušníka je součástí přijímacího řízení ověření dostatečné znalosti českého jazyka formou rozhovoru s uchazečem, a to i tehdy, když jsou uchazeči na příslušný studijní program přijímáni bez přijímací zkoušky. V tomto případě stanoví garant programu termín ústního pohovoru (v kontaktní či distanční podobě) v termínu 24. – 25. srpna 2020.

 

4. Vhodnost předchozího bakalářského studia pro navazující magisterský program

V případě navazujících magisterských programů posuzuje vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru či programu jako splnění jed­né z podmí­nek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magister­skému studijnímu programu (viz výše) garant příslušného studijního programu (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant programu může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělá­vání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu nespl­ňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti programů do 21. srpna 2020.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant programu žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magister­ského programu ve smyslu Opatření děkana č. 271/19, čl. 6.

 

5. Vyrozumění o přijetí ke studiu

Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 31. srpna 2020 bylo odesláno všem uchazečům o stu­dium vyrozu­mění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin na­hlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září 2020. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU www.tf.jcu.cz.

 

6. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst.1 a3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

7. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 

 

České Budějovice dne 25. 5. 2020

 

 

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 19. 5. 2020

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

 

MENU