277/2020 ze 7. 2. 2020

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 277/2020                                                       České Budějovice, dne 7. 2. 2020

 

 

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21

V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

1. Toto opatření doplňuje opatření děkana č. 275/2019. K podmínkám přijímacího řízení na ve zmíněném opatření vypsané studijní obory a programy se připojují následující:

 

-       Navazující magisterský studijní program Teologie (v prezenční i kombinované formě)

-       Navazující magisterský studijní program Teologie služby (v prezenční i kombinované formě)

-       Doktorský studijní program Filosofie (v prezenční i kombinované formě)

-       Doktorský studijní program Teologie (v prezenční i kombinované formě)

 

2. Specifické podmínky pro přijímací řízení v jednotlivých studijních programech jsou následující:

 

(a) Navazující magisterský studijní program Teologie

- Maximální počet přijímaných studentů: 15 pro každou z forem studia

- Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019, čl. 6a):

Uchazeč dodá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalář­ského studijního programu (diplom) zaměřeného na teologii.

- Způsob posuzování přijímací zkoušky:

ústní pohovor                                                                                           max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle opatření děkana 275/2019, odst. 6a)      max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotli­vých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

 

(b) Navazující magisterský studijní program Teologie služby

- Maximální počet přijímaných studentů: 15 pro každou z forem studia

- Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019, čl. 6a):

Uchazeč dodá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalář­ského (nebo vyššího) studijního programu (diplom) zaměřeného na teologii nebo při­pravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.).

- Způsob posuzování přijímací zkoušky:

ústní pohovor                                                                                           max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle odst. 6a)                  max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotli­vých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

 

(c) Doktorský studijní program Filosofie

- Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia

- Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019):

  • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, případně i oboru, a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
  • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu ze studijního programu Filosofie nebo příbuzných studijních programů.
  • dále uchazeči zašlou do 5. června 2020 na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru.

 

- Způsob posuzování přijímací zkoušky:

Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského):          max. 20 bodů

Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti
v oboru:                                                                                                     max. 30 bodů
- nad písemným návrhem projektu k disertaci:                                     max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

 

(d) Doktorský studijní program Teologie

- Maximální počet přijímaných studentů: 6 pro každou z forem studia  

- Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019):

  • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, případně i oboru, a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
  • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu ze studijního programu Teologie nebo příbuzných studijních programů.
  • dále uchazeči zašlou do 5. června 2020 na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru.

 

- Způsob posuzování přijímací zkoušky:

Písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského):          max. 20 bodů

Ústní pohovor:

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti
v oboru:                                                                                                     max. 30 bodů
- nad písemným návrhem projektu k disertaci:                                     max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

 

3. Informace týkající se termínů, způsobu podání přihlášky a administrativního poplatku, informace o vyrozumění o přijetí, informace o náležitostech požadovaných pro přijímací řízení k navazující magisterské a doktorské formě studia, informace pro uchazeče se specifickými potřebami a informace o postupování v případě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se nacházejí v opatření děkana č. 275/2019 a zůstávají v platnosti i pro zde vyjmenované studijní programy.

 

 

 

České Budějovice dne 7. 2. 2020

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 6. 2. 2020

 

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

MENU