276/2019 z 12. 12. 2019

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 276/2019                                                   České Budějovice, dne 12. 12. 2019

 

 

 

DOPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

1. Toto opatření doplňuje opatření děkana č. 275/2019. K podmínkám přijímacího řízení na ve zmíněném opatření vypsané studijní obory a programy se připojují následující:

-       Bakalářský studijní program Religionistika (v prezenční i kombinované formě)

-       Bakalářský studijní program Teologie (v prezenční i kombinované formě)

-       Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci (v prezenční i kombinované formě)

 

2. Specifické podmínky pro přijímací řízení v jednotlivých studijních programech jsou následující:

(a) Bakalářský studijní program Religionistika

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro každou z forem

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019, čl. 6a):

Bez přijímacích zkoušek může být přijat uchazeč bakalářského studijního programu Religionistika, jehož celkový aritmetický studijní průměr ze všech předmětů za poslední tři uzavřené roky jeho studia na střední škole činil nejvýše 2,0 a průměrná známka z předmětu občanská nauka (nebo jeho ekvivalentu) za zmíněné tři roky studia byla nejvýše 1,5.

Uchazeč, který splňuje tuto podmínku, doloží do 15. 4. 2020 úředně ověřenou kopii vysvědčení za poslední tři uzavřené roky svého studia na střední škole, nebo školou potvrzený katalogový list (třídní katalog), ze kterého budou patrny výsledky jeho studia za zmíněné tři roky studia.

Způsob posuzování přijímací zkoušky: Ústní pohovor.

Minimální počet bodů pro přijetí je 30 z celkového počtu 100 možných.

K přijímacímu pohovoru uchazeč přinese a komisi předloží soupis přečtené literatury vztahující se k tématu odborného výzkumu náboženství.

 

(b) Bakalářský studijní program Teologie

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro každou z forem

Způsob posuzování přijímací zkoušky: Ústní pohovor.

Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 možných.


(c) Navazující magisterský studijní program Etika v sociální práci

Maximální počet přijímaných studentů: 30 pro kombinovanou formu studia, 25 pro prezenční formu studia

Oborově specifické náležitosti pro přijímací řízení (kromě náležitostí vypsaných v opatření děkana 275/2019, čl. 6a):

Uchazeč dodá doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu sociální práce, nebo příbuzného bakalářského studijního programu (případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání), pokud tento příbuzný obor splňuje požadavky na přípravu sociálního pracovníka stanovené minimálním standardem vzdělávání v sociální práci formulovaným Asociací vzdělavatelů v sociální práci.

Způsob posuzování přijímací zkoušky:

I. Ústní pohovor.

II. Bonifikace za studium v zahraničí (max. 20 bodů).

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotli­vých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů z celkového počtu 40 možných v ústním pohovoru.

 

3. Informace týkající se termínů, způsobu podání přihlášky a administrativního poplatku, informace o vyrozumění o přijetí, informace o náležitostech požadovaných pro přijímací řízení k bakalářské a navazující magisterské formě studia, informace pro uchazeče se specifickými potřebami a informace o postupování v případě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se nacházejí v opatření děkana č. 275/2019 a zůstávají v platnosti i pro zde vyjmenované studijní programy.

 

 

 

České Budějovice dne 12. 12. 2019

 

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU dne 11. 12. 2019

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

MENU